Chefer bakom mobbning i byggbranschen

Social hållbarhet Var femte byggnadsarbetare har mobbats på jobbet, ofta av en chef eller arbetsledare.
Det visar en ny undersökning.
– Att chefer i så hög utsträckning är en del av problemet är djupt oroande, säger fackförbundet Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Chefer bakom mobbning i byggbranschen
Ofta är en chef inblandad i mobbningen. Foto: Adobe Stock

Under året har förbundet genomfört en digital enkätundersökning bland sina medlemmar om hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön, om företagens rutiner och hur det arbetas med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Sammanlagt 3 798 medlemmar runt om i Sverige valde att delta, varav 169 kvinnor.

Undersökningen visar bland annat:

  • 10 procent (!) anser att deras arbetsgivare uppfyller de krav som föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) ställer gällande arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
  • En tredjedel av de svarande uppger att de sällan eller aldrig har en hälsosam arbetsbelastning.
  • 58 procent uppger att det förekommit kränkningar på deras arbetsplats. 36 procent svarar att de själva har utsatts för en kränkning. Bland kvinnor – dock få svarande – är andelen 60 procent. I 67 procent av fallen har det enligt svaren varit en chef eller arbetsledare bland de som har kränkt.
  • 20 procent svarar att de har utsatts för mobbning på jobbet, varav 10 procent att det har skett under det senaste året. I 60 procent av fallen har det enligt svaren varit en chef eller arbetsledare bland de som mobbat.

Johan Lindholm, som är förbundsordförande i Byggnads, säger i en kommentar att siffrorna i undersökningen är oacceptabla.

Johan Lindholm.

– Detta måste bli en varningsklocka för branschen. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre. Brist på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn. 

Chefer känner sig tvingade

Häromveckan presenterade branschföreningen Byggcheferna en undersökning som visar att mer än var femte chef i samhällsbyggnadssektorn anser sig tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna.

Bland yngre chefer är det en ännu större andel.

Från årsskiftet fram till juli i år omkom det i samhällsbyggnadssektorn minst fem personer på jobbet. I statistiken ingår inte personer som arbetar i Sverige, men som är anställda i företag som är registrerade i ett annat land.

Döden på bygget

I rapporten ”Döden på bygget” konstaterar föreningen att 40 procent av de som i fjol omkom i arbetsolycka i Sverige arbetade i samhällsbyggnadssektorn.

På föreningens uppdrag har undersökningsföretaget Novus genomfört en undersökning bland 2000 chefer i sektorn. Undersökningen visar bland annat:

  • Under de senaste åren har det hänt ytterst lite när det gäller det förebyggande säkerhetsarbetet.
  • Drygt var femte chef, 23 procent, anser sig vara tvingad att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få arbetet att fungera. Bland de unga cheferna är det fler än var tredje, 35 procent, som anser sig tvingad att tänja på reglerna.
  • Var femte chef uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.
Jeanet Corvinius.

– Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person i månaden dör på jobbet i vår sektor. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius som är ordförande i branschföreningen Byggcheferna i en kommentar.

– Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda från jobbet varje dag? Eller finns det ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken?

Antalet olyckor ökar

Enligt en aktuell rapport från Byggindustrins centrala arbetsmiljöråd, ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och fackförbunden Byggnads och Seko, inträffade det i fjol 2 296 arbetsplatsolyckor i den privata byggsektorn i Sverige som ledde till frånvaro och som anmäldes till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket.

Den så kallade olycksfrekvensen (antal olyckor per 1 000 sysselsatta) ökade från 10,7 år 2020 till 11,3 år 2021. Under det senaste årtiondet har den legat runt på 11.

Den lägst uppmätta nivån hittills uppnåddes 2009 med en olycksfrekvens på 10,2.

Berndt Jonsson.

– När det gäller arbetsolyckor är det svårt att veta vad förändringarna mellan enskilda år beror på. Fram till för ungefär tio år sedan var den långsiktiga trenden att antalet arbetsplatsolyckor i byggsektorn minskade. Därefter har kurvan planat ut, säger Berndt Jonsson som är nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen.

– Trots att vi arbetar väldigt intensivt med dessa frågor minskar inte antalet anmälda olyckor.

Hur kan olyckorna minskas?

– Mycket handlar om att få till stånd en bra säkerhetskultur bland alla inblandade. Det är bra med utarbetade principer och slogans. Men det är den verkliga säkerhetskulturen som är avgörande.

– Det är inte acceptabelt att vi som bransch inte kommer vidare.

Byggnads rapport hittar du här, Byggchefernas här och Byggindustrins centrala arbetsmiljöråds här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan