De bygger för både hyresgäster och småkryp

BIOLOGISK MÅNGFALD Hur vi utformar våra utemiljöer kan påverka den biologiska mångfalden i såväl positiv som negativ riktning. Den insikten fick Wåhlin fastigheter att planera för ökad artrikedom på sina gårdar.

De bygger för både hyresgäster och småkryp
Foto: Adobe Stock

Utrotningen av växt- och djurarter sker i snabbare takt än någonsin tidigare, enligt FN:s expertpanel IPBES, och artförlusten är ett av de största hoten i vår tid. Men okunskapen om denna ödesfråga är stor, vilket även märks i utformningen av utemiljöer där mycket görs av slentrian och utifrån invanda föreställningar om hur saker ska se ut – inte sällan på tvärs mot vad som gynnar ekosystem och biologisk mångfald.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vikten av biologisk mångfald har fått alldeles för lite uppmärksamhet i debatten, säger Patrik Lindqvist, vd på Wåhlin Fastigheter, som menar att det även har avspeglats i hur de som fastighetsförvaltare arbetar med hållbarhet.

– Vi har jobbat hårt för att minska vårt klimatavtryck och har tydliga ramverk för väldigt mycket, bland annat energieffektivisering, men vi hade inte några riktlinjer för biologisk mångfald – där har vi brustit och det vill vi ändra på, säger han.

Började med blommor

De har nu formulerat ett ramverk för sina utemiljöer där stort fokus ligger på att främja biologisk mångfald. Att det togs fram handlade från början om deras egen kärlek till blommor. För ögats skull ville både Wåhlins ägare och deras landskapsarkitekt ha mer av blommande växter på gårdarna – ett önskemål som sällan uppfylldes.

– Vi var inte nöjda med de gårdar vi fick. Jag tycker att det är roligt med många olika färger och vill ha växter som blommar från vår till höst, men projektörerna levererade minimalistiska förslag som mest innehöll växter i grönskala, och inte sällan växter som bara var på gränsen till härdiga i vårt klimat. Ofta har jag själv fått gå in och rita om, och ibland har vi även fått byta ut växter i efterhand. Det kostade både tid och pengar, säger Christina Hoflund, landskapsarkitekt som ansvarar för Wåhlins utemiljöer.

– Det handlade ju om att vi inte var tydliga med vad vi ville ha – ställer man inga krav så blir det vad det blir. Så vi beslutade att ta fram ramverket för att tydliggöra för leverantörerna hur vi ville att våra utemiljöer skulle gestaltas. I samband med det kom vi i kontakt med Ecogain – ett konsultföretag som jobbar mycket med biodiversitet, säger Patrik Lindqvist.

Kontakten ledde till insikten att de som fastighetsbolag hade möjlighet att påverka den biologiska mångfalden, och med hjälp av Ecogain fyllde de ramverket med en rad riktlinjer som syftar till att främja artrikedom.

– Vårt önskemål om blommande växter och en lång blomningssäsong går ju i linje med vad som gynnar insektsliv och pollinering, liksom bärbuskar och fruktträd som vi har mycket av på våra gårdar sedan tidigare, men vi insåg att det finns väldigt mycket mer vi kan göra, säger Patrik Lindqvist.

Christina Hoflund, som projektlett arbetet med riktlinjerna, berättar att det sedan länge varit självklart för dem att låta bli kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i den löpande skötseln, men att ramprogrammet blir ett komplement som styr själva gestaltningen av utemiljöerna på ett sätt som ska gynna biodiversitet. Att befintlig natur, så som äldre träd, ska bevaras i den mån det är möjligt, och att man hellre än hårdgjorda ytor ska välja mjuka som ängar, planteringar och buskage, är ett par exempel på punkter i programmet.

– Det är mycket som vi inte tänkt på tidigare – arbetet har öppnat upp en ny värld för oss, säger hon.

Hållbar förvaltning – ingen motsättning till lönsamhet

Patrik Lindqvist hoppas nu att fler fastighetsbolag ska inse vikten av att främja biologiskt mångfald, och framhåller att mer miljömässigt hållbara alternativ ofta går i linje med lönsamhet.

Patrik Lindkvist
Foto: Wåhlin Fastigheter AB

– På ett personligt plan tycker jag att det som händer med planeten är väldigt sorgligt och att alla ska ta ansvar och göra vad de kan, men som vd är jag också affärsmässig och som hyresförvaltare är man ganska snål. Men ofta går snålhet hand i hand med hållbarhet – till exempel återanvänder och lagar vi mycket istället för att köpa nytt – på det sättet hushåller vi med både ekonomiska och miljömässiga resurser, säger han, och tillägger att deras motto är att de ska förvalta ”för evigt”.

– Det gör att vi inte heller har några problem med att ta dyrare investeringar i startskedet som kan löna sig på sikt.

När det gäller riktlinjerna för utemiljö och biologisk mångfald, är de i många fall kopplade till besparingar i form av minskad skötsel.

– Vi vill till exempel att det ska finnas marktäckande växter – det är bra för jorden samtidigt som det minskar skötselbehovet. Vi har två och en halv tjänster som tar hand om ett hundratal gårdar så det är jätteviktigt att det är lättskött. Vi har också börjat titta på om det finns platser där vi kan minska andelen klippyta genom att ersätta gräsmatta med mer vildvuxna delar. Det skulle vara bra både för pollinerare och för oss, säger Christina Hoflund.

Viktigt med kommunikation

Medan en lång blomningssäsong är något som kanske uppskattas av de allra flesta, finns det insatser för biodiversitet som nog kräver tydlig kommunikation om det ska accepteras av hyresgästerna, tror Patrik och Christina. Just att låta gräsmattor – eller gröna öknar – växa mer vilt så att ogräset får blomma är en sådan sak. En annan är död ved – ett viktigt habitat för många arter, men ett inslag som många är ovana vid att se på en gård.

– Skulle vi lägga ut död ved utan förklaring så skulle vi bli nedringda. Här gäller det att vi kommunicerar med våra hyresgäster, till exempel genom skyltar, så att de förstår syftet. Då tror jag att det kommer att uppskattas även av dem, säger Patrik Lindqvist.

FAKTA

Wåhlins ramprogram för utemiljöer

Ska styra utformningen vid nybyggnad, men även vad som görs med befintliga gårdar, till exempel vid renovering. Exempel på riktlinjer: – Eventuell befintlig natur på gården ska så långt som möjligt bevaras, särskilt äldre träd. – Använd i så stor mån som möjligt lokala växtarter som trivs i klimatet på platsen. – Undvik arter som är eller kan bli invasiva. – Använd gärna växter som är rika på pollen och nektar. – Anlägg gärna blomsterängar. – Ge gärna tillgång till död ved. – Sätt gärna upp insektshotell, fågel- och fladdermusholkar.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan