Förslag på nya bygglovsregler presenteras

POLITIK & JURIDIK I bygglovsutredningen föreslås att en del åtgärder inte längre ska vara bygglovspliktiga. Samtidigt vill utredaren skärpa regelverket inom särskilt värdefulla områden.

Förslag på nya bygglovsregler presenteras
Märta Stenevi - Jämställdhets- och bostadsminister. Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

Syftet med Bygglovsutredningen som presenterades i måndags beskrivs som ett försök att städa upp i det lapptäcke av regler som Plan-och bygglagen idag består av.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Regelverket idag är komplext och svårtolkat och ställer höga krav på den som ska avgöra om en åtgärd kräver lov eller anmälan. Vi vill ha ett system som är tydligt och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande. Utredningens betänkande är därmed ett viktigt underlag för regeringens fortsatta arbete på området, säger bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande.

  Utredaren Jesper Blomberg föreslog då att flera vanliga åtgärder, som exempelvis fasadändringar och invändiga planlösningsändringar, inte längre ska vara bygglovspliktiga.

  Ska stärkas inom värdefulla områden

  Samtidigt föreslås att lovplikten för Attefallshus återinförs. Det konstaterades nämligen tidigare i våras i en rapport av Boverket att de nuvarande reglerna för Attefallshus strider mot de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen. Enligt den ska grannar och närboende ha rätt till domstolsprövning när det gäller byggnationer som kan påverka dem negativt.

  Samtidigt som utredningen föreslår vissa lättnader betonar den att lovet ska stärkas inom skyddade och särskilt värdefulla områden. Det kan till exempel handla om totalförsvarets riksintresseområden eller kulturhistoriskt värdefull miljö. Särskilt värdefulla områden bör pekas ut i kommunernas översiktsplaner enligt Jesper Blomberg.

  När det gäller nyproduktion av bostäder eller kommersiella fastigheter innebär förslaget inga större förändringar.

  Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

  FAKTA

  Förslag i bygglovsutredningen

  • Lovplikten blir mer områdesdifferentierad,
  • Lovplikten minskas utanför skyddade och särskilt värdefulla områden men i stort sett behålls inom skyddade och särskilt värdefulla områden.
  • Flera åtgärder varken ska kräva lov eller anmälan, exempelvis flertalet fasadändringar, tillbyggnader på totalt 30 kvm, nybyggnad av komplementbyggnader på totalt 30 kvm i ett område som omfattas av en detaljplan och totalt 50 kvm utanför sådant område.
  • Åtgärden att inreda en ny lokal för exempelvis ett kafé på upp till 50 kvm i ett område som inte omfattas av en detaljplan och som inte heller ingår i en sammanhållen bebyggelse inte ska kräva lov.
  • Alla nya bostäder ska omfattas av krav på bygglov för att tillgodose europarättsliga krav på rättssäkerhet sett till närboendes intressen, men också för att säkerställa krav på en god boendemiljö.
  • Flera åtgärder som varken omfattas av krav på lov eller anmälan ska få vidtas även om de strider mot bestämmelser i en detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Ändringar avseende hur handläggningen av ärenden om lov ska ske.
  Källa: Regeringskansliet
  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan