Grönytor räddade från översvämningsskador

EKOSYSTEMTJÄNSTER Ett bostadsområde i Malmö har satsat på en ”grön ombyggnad”, vilket har lett till att de lyckats undvika översvämningsskador.

Grönytor räddade från översvämningsskador
Gröna tak är ett sätt att hantera dagvatten direkt där det faller, samtidigt som man kan få andra ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald. Foto: Tobias Emilsson

Ett sätt att avlasta dagvattensystemen, och minska översvämningsrisken, är att utnyttja ”grön infrastruktur”. Det kan handla om parkmark, gröna innergårdar, diken och kanaler, men också om installationer som bromsar upp vattenflödena, såsom gröna tak och regnbäddar.

Nu visar en studie från Lunds tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet att grön infrastruktur kan vara ett sätt att minska översvämningarna vid stora skyfall.

Regnbäddar eller biofilter byggs i marknivå och hanterar vatten från tak och hårdgjorda ytor på mark. Foto: Tobias Emilsson

Ett exempel på detta är den gröna ombyggnationen av bostadsområdet Augustenborg – med gröna tak, dammar, träd och öppna dagvattensystem – som har lett till mindre översvämningsskador vid kraftigt regn.

Studien bygger på en genomgång av rapporter och skadeärenden som har anmälts till VA SYD och olika försäkringsbolag. Det visade sig att boende i Augustenborg, jämfört med kringliggande bostadsområden, bara rapporterade in en tiondel så många skador efter det stora regn som drabbade Malmö 2014.

Öppen dagvattenhantering löste problemet

Samma reduktion i skador syns också vid större regnhändelser mellan 2007 och 2015. Om man tittar på data som ligger längre tillbaka i tiden och jämför områdena före den ombyggnad som gjordes i slutet av 1990-talet, så ser man inte dessa skillnader.

Det var alltså själva ombyggnaden av Augustenborgsområdet med fokus på grön infrastruktur och öppen dagvattenhantering som löste den lokala översvämningsproblematiken.

– Vi har inte kunnat hitta något annat exempel på forskning där man undersökt effekten av grön infrastruktur vid en faktisk översvämningshändelse. Studien från Augustenborg är med andra ord unik i sitt slag, säger Johanna Sörensen, medförfattare i studien.

Även om dagvattensituationen har blivit bättre i Augustenborg så finns det fortfarande utrymme för förbättringar. De sker fortfarande en del översvämningar, bland annat på grund av dåliga utformningar vid exempelvis garagenedfarter och källartrappor, där ytvatten kan rinna direkt ner i källare vid kraftigt regn. Så extrema regn var inte i fokus när Augustenborgs dagvattensystem med grön infrastruktur byggdes.

– Vår studie visar att en väl utformad grön dagvattenlösning kan reducera översvämningar och göra livet bättre för boende i hela stadsdelar, säger Tobias Emilsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan