Här är träden som är bäst på att rena luft i staden

Stadsplanering Träd och grönska fyller en viktig funktion i städer genom att filtrera bort luftföroreningar. Men frågan om vilka träd som bäst filtrerar luften har inte besvarats – förrän nu. Ny forskning konstaterar också att träd i städer kan försämra luften, om de planteras på fel sätt.

<strong>Här är träden som är bäst på att rena luft i staden</strong>
Foto: Adobe Stock

Forskare från Göteborgs universitet har studerat vilka träd som renar luft i städen mest effektivt. Studien hag gjorts genom att samla in barr och blad från elva olika träd från olika träd som växer på samma plats i Botaniska trädgårdens arboretum i Göteborg och analyserat vilka ämnen som fångats upp av respektive blad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Den här studien bidrar till att öka kunskapen om trädens förmåga att rena luften och vilka trädarter som är bäst på att ta upp luftföroreningar. Sådan kunskap är viktig för stadsplanering när hållbara städer ska utformas, säger Håkan Pleijel professor i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet, som lett projektet.

Slutsatsen, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Ecological Indicators, är att barrträd generellt sätt renar luften från föroreningar bättre än lövträd. Lövträd kan dock vara bättre på att fånga in partikelbundna föroreningar.

– Våra analyser visar att olika trädarter har olika förmågor att ta upp luftföroreningar. Barrträd tar oftast upp mer gasformiga föroreningar än lövträd. En annan fördel med barrträd att de även fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård.

Lärkträdet bäst

Att lövträd var bättre på att rena luften från partiklar antas vara att bladen har en större yta som partiklarna kan fastna på. Det träd som var bäst på att rena luft var lärkträdet, ett barrträd som tappar sina barr varje höst. Lärken var bäst på att ta upp partiklar och samtidigt bra på att fånga upp gasformiga föroreningar, så kallade polycykliska aromatiska kolväten, PAH:er.

En ytterligare slutsats som forskarna drar är att varken barr eller blad bryter ner föroreningarna de filtrerar bort. Här ser man en risk för att myllan under träden riskerar att förgiftas när bladen och barren multnar. Man konstaterar dock att föroreningarna inte tycks påverka trädens fotosyntes då klorofyllinnehållet var lika stort i de träd som växte i förorenade som oförorenade områden. Här säger dock forskarna att det kan se annorlunda ut i städer med ännu sämre luft än Göteborg.

Träd kan försämra luften

Slutsatserna är enligt forskarna viktiga för stadsplanerare då det finns ett bevisat samband mellan exponering för luftfröroreningar och ökad risk för hjärt- och kärlsjuktomar samt luftvägsproblem som astma. Samtidigt påpekar man att stadsplanerare måste tänka till ordenligt innan de planterar träd i städer. Träd kan nämligen försämra luftkvaliteten om de planteras på fel sätt.

En rad faktorer avgör nyttan med träd, enligt forskarna. En allé med träd i ett trångt gaturum kan till exempel minska omblandningen av luft vilket gör att halterna av föroreningar snarast kan öka. I trånga vindskyddade gatumiljöer föreslår forskarna i stället mer lågvuxen vegetation.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan