Iva: Gör lokaldelning till norm

CIRKULARITET Den största resurseffektiviseringen som kan ske i bygg- och fastighetsbranschen är att använda befintliga lokaler och deras omgivningar bättre och mer effektivt. Det menar Iva i samband med att de släpper en ny rapport om lokaldelning.

Iva: Gör lokaldelning till norm
Foto: Adobe Stock

– Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara till omkring tio procent. I framtidens cirkulära byggande måste vi dela på resurserna bättre.

FAKTA

Iva:s rekommendationer till regeringen:

  1. Se över skatteregler, till exempel momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  2.  Hyreslagen behöver moderniseras med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  3. Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Det säger Anna Denell i en kommentar. Hon är hållbarhetschef på Vasakronan och ordförande i arbetet bakom rapporten Lokaldelning som norm som tagits fram av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (Iva).

Rapporten är framtagen inom projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi och ett 40-tal aktörer från akademi, näringsliv, kommuner, myndigheter, finansiell sektor och civilsamhälle har bidragit till förslagen som nu presenteras i den.

Enligt aktörerna finns det idag uppenbara hinder för en resurseffektiv användning av lokaler i hur lagar, avtal och riktlinjer är utformade. Det behövs även nya affärsmodeller för att minska lokalsvinnet.

För att det ska bli möjligt rekommenderas att regeringen ser över regler  och lagar.  Parallellt behöver näringslivet utveckla skalbara tjänster och affärs­modeller som uppmuntrar till delning och stödjer hållbara beteendemönster, samtidigt som alla verksamheter behöver ta fram en handlingsplan för att minska sitt eget lokalsvinn.

Läs rapporten här

FAKTA

Sju steg för ökad delning av lokaler

  1.  Inventera kontinuerligt hur mycket befintliga ytor används.
  2.  Undersök kontinuerligt hur behoven av lokalyta och funktion ser ut. Kan ytor nyttjas på annat sätt? Kan verksamheter organiseras annorlunda? Kan ytbehoven minska genom att aktiviteter sker på andra sätt? Vilka funktioner saknas i fastigheten och/ eller i kvarteren som kan komplettera befintliga funktioner?
  3.  Går det att dela yta inom ramen för befintliga arbetssättet i den egna organisationen?
  4. Synliggör och kommunicera vilka ytor som är lediga var och vid vilka tidpunkter, och huruvida delning med särskilda andra verksamheter är möjligt samtidigt eller vid olika tider.
  5. Se över hur ytterligare delning av ytor och funktioner med andra verksamheter skulle kunna utvecklas om förutsättningarna förändras, exempelvis genom ombyggnation, andra arbetssätt eller andra regler.
  6. Bygg multifunktionellt och flexibelt i samband med anpassningar, ombyggnation eller nybyggnation, så att ytorna kan användas till flera verksamheter och aktiviteter nu, men också transformeras över tid utifrån nya behov.
  7.  Synliggör effekterna av lokaldelning: a) De miljömässiga, sociala och ekonomiska vinsterna och eventuella förlusterna eller rekyleffekterna och nackdelarna med delning. b) Inkludera mål och uppföljning av nyttjandegrad av lokaler i hållbarhetsredovisningar.
Källa: Iva
Hämtar fler artiklar
Till startsidan