Miljöorganisationens listiga hot mot cementjätten

Cementatvisten Naturskyddsföreningen överklagar regeringens undantag till Cementa och levererar dessutom i skrivelsen till domstolen en skarp salva direkt mot cementjätten:
Om Cementa fördröjer prövningen genom att ge in långa eller upprepade yttranden kommer föreningen att överväga ett yrkande om inhibition.

Miljöorganisationens listiga hot mot cementjätten
Chefsjurist Oscar Alarik.

Regeringen beslut att ändra i miljöbalken för att möjliggöra för Cementa att tillfälligt fortsatt kalkbrytning mötte kritik. Naturskyddsföreningen var tydlig med att tillståndet skulle komma att överklagas, vilket Hållbart samhällsbyggande skrev om i november.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Häng med – alla turer kring Cementakrisen

  2011

  1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

  2015

  Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

  2017

  December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

  2018

  Cementa gör kompletteringar av ansökan.

  2019

  September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

  2020

  Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen.Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

  2021

  6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd.10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd.25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet.21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen.21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig.16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet.31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut.8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning.18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

  Karin Lexén om överklagan: Ogiltigförklara beslutet

  Normalt har kritiker tre veckor på sig att överklaga ett beslut. Vid en begäran om rättsprövning av ett regeringsbeslut är tiden förlängd till tre månader. Naturskyddsföreningen tog drygt två månader på sig att formulera sin överklagan.

  – Vi har nu lämnat in vår klagan till Högsta förvaltningsdomstolen för att få regeringens beslut om Cementa ogiltigförklarat. Det är oerhört allvarligt att regeringen valt att göra avsteg från lagen, eftersom det öppnar dörren för att också andra företag ska få anpassade lagar och därmed kunna bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

  Naturskyddsföreningens svidande kritik

  Regeringens beslut står i strid med grundlagen eftersom den snabba ändringen i lagtexten gällde ett enda bolags behov, anser Naturskyddsföreningen. Lagrådet har tidigare framfört samma kritik.

  Natuskyddsföreningen anser också att Cementas täktverksamhet skadar både djur och natur i ett känsligt och värdefullt naturområde. Cementas verksamhet riskerar även att påverka grund- och dricksvatten negativt, menar föreningen.

  Cementas MKB hade ”väsentliga brister”

  Upprinnelsen till regeringens undantag var att Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd inte bifölls av Mark- och miljööverdomstolen. Tvärtom underkändes cementjättens miljökonsekvensbeskrivning på grund av ”väsentliga brister ”. Hela ansökningsprocessen måste då göras om, samtidigt som att innevarande tillstånd redan hade hunnit löpa ut.

  Chefsjuristen: Alla ska följa miljölagarna

  – Naturskyddsföreningen vill nu en gång för alla lägga fast att det är grundläggande och oerhört viktigt att alla aktörer i samhället ska följa miljölagarna, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

  Cementas undantag gäller året ut

  Regeringen har genom undantaget gett Cementa möjlighet att bryta kalk i täkten fram till den sista december i år. Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace, som också sagt att de ska överklaga, gick snabbt ut med uppgifter om att man inte tänkte begära en inhibition, snabbstopp av verksamheten – till att börja med i alla fall.

  – Vi har resonerat så hittills att det bästa för processen är kanske att inte begära inhibering för att inte skapa ännu mer av de här panikåtgärderna, motiverade Carl Schlyter Greenpeace hållning i intervjun med Hållbart samhällsbyggande i november.

  Urbergsgruppen har redan begärt snabbstopp

  Hotet om snabbstopp vilar dock tungt över Cementa. Föreningen Urbergsgruppen har också överklagat och anser att det är ”av stor vikt att domstolen snarast inhiberar beslutet i avvaktan på bedömning i sakfrågan”. ”Varje dag som verksamheten bedrivs riskerar det medföra omfattande och irreversibla skador”, skriver Urbergsgruppens jurist.

  Både Naturskyddsföreningen och Urbergsgruppen vill dessutom att Högsta förvaltningsdomstolen ber EU-domstolen om ett förhandsavgörande. Båda hänvisar i sina inlagor bland annat till Århuskonventionen, EU:s ramvattendirektiv och att undantaget bryter mot EU-rättsliga principer.

  ”Ett allvarligt konstitutionellt övertramp”

  ”Föreningen anser att regering och riksdag reagerade på Mark- och miljööverdomstolens avvisningsbeslut med ett allvarligt konstitutionellt övertramp”, skriver Naturskyddsföreningen, som vidare upplyser om att man har gett Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro Universitet, i uppdrag att skriva ett rättsutlåtande som ska lämnas in till Högsta förvaltningsdomstolen inom kort.

  Naturskyddsföreningens hot mot Cementa

  Naturskyddsföreningen avslutar sin skrivelse till domstolen med en skarp salva riktad direkt mot cementjätten: ”Om Cementa fördröjer prövningen genom att ge in långa eller upprepade yttranden över föreningens ansökan kommer föreningen överväga att komplettera sin ansökan med ett yrkande om inhibition”.

  Om Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att stoppa brytningen riskerar 70 procent av Cementas tillverkning på Gotland under första kvartalet falla bort på grund av problem med vinterblöt kalksten, enligt P4 Gotlands rapportering.

  ”Rent teoretiskt sett räcker volymerna från Nordkalk, Baltikum och vår egen sten, men jag vet inte förrän i skarpt läge faktiskt hur väl det kommer att fungera och hur vi kommer att kunna hålla igång cementproduktionen, sa fabrikschef Matilda Hoffstedt till P4 Gotland tidigare i år.

  Chefsjuristen hotar med ”inhibitionsvapnet”

  Naturskyddsföreningen var redan från börjar tydliga med att hotet om inhibitation skulle användas för att sätta press på Cementa:

  ”Om det är så att vi börjar se att vattentäkten i Tingstäde börjar skadas eller vi ser att de närliggande naturreservaten börjar ta skada, då kan det vara läge för oss att ta i och att ta till det här inhibitionsvapnet”, har chefsjurist Oscar Alarik tidigare sagt till Hållbart samhällsbyggande.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan