Nytt verktyg ska underlätta hållbar stadsplanering

Hållbar stadsplanering Ett nytt verktyg ska göra det lättare att bedöma klimateffekterna av ny bebyggelse i olika lägen.
– Förhoppningen är att verktyget så småningom ska vara tillgängligt för alla via webben, säger Tobias Nordström som är planarkitekt och partner på konsultföretaget Spacescape.

Nytt verktyg ska underlätta hållbar stadsplanering
Klimatkalkylen kan bland annat användas för att bedöma effekterna av olika projekt. Foto: Adobe Stock

Spacescape, som är specialiserat inom stadsbyggnad, har tillsammans med IVL, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala kommun utvecklat en första version av verktyget ”Klimatkalkyl för tidiga planskeden”.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Tobias Nordström.

– Uppsala kommun frågade oss om vi, som en del i hållbarhetsbedömningen i den nya översiktsplanen, kunde ta fram ett verktyg som gör det lättare att förstå vilken påverkan olika utbyggnadsscenarier kan tänkas ha, berättar Tobias Nordström.

– Det kan till exempel vara hur bilresande förändras, men också vilken betydelse förändrad markanvändning kan få. Det är flera olika uppsläppsområden som i hög grad påverkas av om, var och hur vi bygger, förutom själva uppförandet av byggnaderna. Uppsala vill att klimatfrågan ska bli en av de viktigaste faktorerna som avgör var man i framtiden väljer att bygga och inte bygga.

Olika utsläppssektorer

Boverket beskrev i fjol i en rapport behovet av smarta verktyg för att bedöma vilken klimatpåverkan som den fysiska planeringen kan ge upphov till.

– Det verktyg som vi har tagit fram är ett svar på det behovet och används i  arbetet med Uppsalas nya översiktsplan.

I den nuvarande versionen görs bedömningen utifrån tre olika utsläppssektorer:

  • Förändrad markanvändning, det vill säga förlust av biomassa, bortschaktning av jord och minskad framtida kolinlagring.
  • Bygg och anläggning, som innehåller uppsläppskategorierna grundläggning av byggnad, uppförande av byggnad, anläggning av gator, drift av byggnader och drift av gator.
  • Persontransporter, med utsläppskategorierna produktion av personbilar och persontransport med bil.

Visar hur nettoutsläppen påverkas

Resultatet redovisas i form av kartor och statistik och kan brytas ner i koldioxidutsläpp per område, kvarter, person, sektor, utsläppskategori och år eller sammantaget fram till ett visst målår.

Utsläppsberäkningarna görs med hjälp av aktuella utsläppsfaktorer och prognoser för svensk energi- och drivmedelmix fram till år 2050.

– Med hjälp av klimatkalkylen går det att enkelt laborera med olika planalternativ för att se hur nettoutsläppen skulle kunna minimeras, men också vad som händer om man till exempel väljer en annan byggstandard, bygger flerbostadshus istället för småhus, planterar ett visst antal träd, inkluderar gröna tak eller återställer våtmarker.

Ytterligare verktyg på gång

Tobias Nordström berättar att Spacescape tillsammans med kommunerna Örebro, Nacka och Uppsala även ska utveckla ett verktyg som ska användas till att i ett tidigt skede kunna bedöma detaljplaner.

– Kommunerna ska ganska enkelt kunna göra konsekvensbeskrivningar av sina egna detaljplaner. I framtiden ska man förhoppningsvis kunna lägga ut klimatkalkylerna på webben så att vem som helst kan testa vilka konsekvenser olika planförslag får.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan