Chef till den Strategiska sektionen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Om tjänsten

Chef till den Strategiska sektionen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Tjänst: Chef till den Strategiska sektionen, Samhällsbyggnadsavdelningen

Företag: Huddinge Kommun

Sista ansökan: 2021-03-28

Ansökan: Ansök här

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med fler än 112 000 invånare. Här pågår en kraftfull utveckling som påverkar hela regionen. Vi har flera stora infrastrukturprojekt på gång, bland annat Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd. I Flemingsberg skapas en ny stadskärna och ett resecentrum som blir knutpunkt för hela södra Stockholmsregionen. Kungens kurva utvecklas till en urban stadsdel med mer än 4 000 bostäder mitt i Skandinaviens största shoppingområde. Även centrala Huddinge och de östra kommundelarna utvecklas med många projekt.

Här skapar vi goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Vi planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

När du arbetar med samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge har du en viktig roll i en större helhet. Vi är med och sätter ramarna för samhällsutvecklingen och har ansvar från idé till genomförande. Ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar på uppdrag av kommunens beslutsfattare, politikerna, och den starka utvecklingen i kommunen ger ett stort fokus på samhällsbyggnadsfrågorna. Samhällsbyggnadsavdelningen har fem sektioner: plansektionen, strategiska sektionen, mark- och exploateringssektionen, gatuprojektsektionen och trafik- och landskapssektionen.

Kommunstyrelsens förvaltning

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsavdelningen skapar på kommunstyrelsens uppdrag förutsättningar för goda livsmiljöer och ett växande näringsliv. Avdelningen planerar, utvecklar och bygger ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Avdelningen består av ca 120 medarbetare och leds av kommunens samhällsbyggnadsdirektör.

De fem sektionernas roll är att stå för kompetens och omvärldsbevakning inom sina respektive områden och leda egna projekt och sakfrågor för kommunen som helhet inom respektive ansvarsområde. Den strategiska sektionen arbetar liksom avdelningen i stort med att skapa förutsättningar för ett hållbart och attraktivt Huddinge.

Strategiska sektionen analyserar omvärlden och jobbar med att utvecklingen av Huddinge ska ligga i framkant. Sektionen ansvarar bland annat för kommunens översiktliga fysiska planering, mellankommunala och regionala planeringsfrågor och samverkan, de tidiga skedena i samhällsbyggnadsprocessen samt för strategiska hållbarhetsfrågor. Sektionen ansvarar också för arbetet med kommunens projektportfölj för samhällsbyggandsprojekt. Varje år resulterar arbetet i ett samlat dokument över vilka samhällsbyggnadsprojekt politiken beslutar om att starta för de kommande åren. Den strategiska sektionens arbete förankras och beslutas i kommunstyrelsen och dess olika utskott med fokus på samhällsbyggnadsutskottet. Strategiska styrdokument som sektionen tar fram beslutas i kommunfullmäktige.

På sektionen finns totalt 12 tjänster, varav en sektionschef, tre områdesstrateger, två översiktsplanerare, två hållbarhetsstrateger, en ekolog, en processledare, en verksamhetsutvecklare för digitala processer samt avdelningens verksamhetscontroller.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en sektionschef som vill leda den strategiska sektionens arbete.

Som sektionschef ansvarar du för att leda, planera, fördela, samordna, kommunicera och följa upp kommunens arbete med planering i tidiga skeden, exempelvis planbesked, översiktsplanering och övergripande utvecklingsplaner. Du ansvarar för det strategiska arbetet med hållbarhetsfrågor.

I din roll arbetar du nära den politiska ledningen i kommunen, tex genom att tillsammans med ledande politiker träffa investerare som vill diskutera och presentera sina idéer för kommunen.

I arbetet igår också att tillsammans med dina kolleger i samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp utveckla både ledningsgruppens arbete och avdelningens.

I rollen ansvarar du för sektionens driftsbudget samt har personalansvar. Du rapporterar direkt till samhällsbyggnadsdirektören och ingår i samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp och driver frågor som ligger inom sektionens kompetensområde . Du ingår också i avdelningens styrgrupp för alla samhällsbyggnadsprojekt.

I din chefsroll leder du också tvärsektionella funktioner och ingår i flera viktiga nätverk där du samverkar med politiker och externa aktörer.

Din profil

Vi söker dig som har en utbildning med inriktning mot fysisk planering, arkitektur, civilingenjör, samhällsplanering eller liknande.

Du har flerårig chefs- eller ledarerfarenhet som inkluderat personal och budgetansvar. Du har kunskaper inom plan- och bygglagen, miljöbalken och den kommunala beslutsprocessen.
Du bör ha erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har erfarenhet av arbete inom samhällsplanering. Du att har ett stort engagemang i stadsutvecklings- och övergripande gestaltningsfrågor samt för hållbarhetsfrågor.

Som person är du drivande och inspirerande. Du tänker och agerar strategiskt och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en helhetssyn och tar hänsyn till flera perspektiv och har god förmåga att göra avvägningar, med avseende på politiska mål och verksamhetens bästa. Du är också lyhörd och tydlig i ditt sätt att argumentera och diskutera.

Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Som chef driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

Upplysningar

Helené Hill samhällsbyggnadsdirektör 08-535 365 48

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser