Cementa får grönt ljus för fortsatt kalkbrytning

Miljörätt Miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan meddelade vid en pressträff på torsdagen att Cementa får tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid Slite på Gotland.

Cementa får grönt ljus för fortsatt kalkbrytning
Cementas fabrik i Slite Foto: Cementa

Cementas ansökan om förnyat och utökat täkttillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland underkändes tidigare i år av Mark- och miljööverdomstolen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Häng med – alla turer kring Cementakrisen

  2011

  1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

  2015

  Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

  2017

  December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

  2018

  Cementa gör kompletteringar av ansökan.

  2019

  September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

  2020

  Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen.Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

  2021

  6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd.10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd.25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet.21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen.21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig.16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet.31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut.8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning.18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

  Regeringen gick snabbt ut och gav löften om att cementjätten skulle få undantag för att undvika en cementbrist, som ansågs få stora konsekvenser för samhällsbyggnadsbranschen.

  Cementa har under hösten aviserat att utan undantag riskerar det bli brist på cement i december. Bolaget gick också ut med att man förberedde kvotering av cement till kunderna.

  ”Cementkrisen är inställd”

  Miljö- och klimatminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan meddelade som väntat på torsdagen att Cementa får tillstånd att fortsätta kalkbrytningen.

  – Med det kan man säga att den förmodade cementkrisen är inställd, sa Ibrahim Baylan.

  Cementa får ett kort täkttillstånd

  Cementa hade ansökt om tillstånd till fortsatt brytning under tre års tid. Detta för att hinna ställa om verksamheten och bygga upp det nya samarbetet kring inleverans från Nordkalk.

  Regeringen anser att det räcker med ett års extra tid för att undvika en cementkris. Då hinner både Cementa och branschen minska sin sårbarhet.

  – Vårt arbete har hela tiden varit inriktat på att undvika allvarliga samhällskonsekvenser, underströk Ibrahim Baylan.

  Cementa: Utmanande

  Per Bolund uppgav att täkttillståndet får tas i anspråk omedelbart och gäller fram til 31 dec 2022. Mängden kalksten som får brytas är den volym som kvarstår från tidigare täkttillstånd.

  – Det är positivt att regeringen prövat ansökan och gett Cementa ett tillfälligt tillstånd. Att det blev omkring ett års tillstånd istället för de tre år som vi ansökt om kommer dock att vara utmanande, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa i ett skriftligt uttalande.

  Hotar grund- och dricksvatten

  Per Bolund förklarade också att regeringen ställt krav på Cementa att vidta flera åtgärder för att minska påverkan på grundvattnet. Täktområdet ligger nära dricksvattentäkten Tingstäde träsk.

  – Regeringen konstaterar att verksamheten innebär omfattande bortledning av grundvatten i ett område med känsliga grundvattenresurser, vilket oundvikligen leder till en påverkan. Tillståndet innebär att den nuvarande grundvattensituationen i allt väsentligt kommer att kvarstå under den tid som tillståndet gäller. För att mildra effekterna har regeringen ställt krav på att Cementa ska täta sprickor i täktväggarna för att om möjligt minska inläckaget av grundvatten, vilket i sin tur skulle minska behovet av grundvattenavledning.

  Läs krönikan ”Det finns ingen cementkris” av Mikael Karlsson, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan