Så funkar EU:s taxonomi för hållbarhet

POLITIK & JURIDIK Snart ska många företag börja redovisa hur hållbar deras verksamhet är enligt EU:s nya taxonomi. Kraven gäller främst den finansiella sektorn men även verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn kommer direkt eller indirekt att påverkas. Matilda Persson på Tyréns förklarar hur.

Så funkar EU:s taxonomi för hållbarhet
Matilda Persson Foto: Tyréns

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som ska hjälpa till att klassificera vilka investeringar som är miljömässigt hållbara, och vilka som inte är det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Matilda Persson är uppdragsledare inom miljö och klimat på konsultföretaget Tyréns, men arbetade tidigare med att ta fram EU:s taxonomi inom EU.

Vem berörs av EU:s taxonomi för hållbarhet?

– De som berörs direkt är företag som är av allmänt intresse och som har över 500 anställda (EU) respektive 250 anställda (Norden). Det är många företag som under 2022 ska rapportera hur stor andel av deras ekonomiska aktiviteter som är i linje med taxonomin.

Vad ska rapporteras in?

– Det är två områden: omsättning samt totala investeringar och/eller driftsutgifter knutna till dessa, som är i linje med taxonomins krav. Omsättningen ger en bild av hur hållbar verksamheten är just nu, medan kapitalinvesteringar ger en bild av i vilken riktning företaget rör sig. Exempel på kapitalinvesteringar är byggnader och maskiner.

Vad räknas som miljömässigt hållbart?

– Taxonomin omfattar tre typer av aktiviteter. De som är gröna idag, till exempel el från vindkraftverk. Sedan är det aktiviteter som möjliggör minskade utsläpp, som tillverkning av vindkraftverk. Intressantast är kanske det som kallas övergångsaktiviteter. Där finns aktiviteter som vi vet att vi behöver bli mer hållbara för att klara övergången, till exempel produktion av cement. Där ställs det höga krav som kommer att stramas åt kontinuerligt. EU bekräftar att man inte bara kan fokusera på de aktiviteter som redan är gröna.

Hur ser du att samhällsbyggnadssektorn kommer att beröras av detta?

–Verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn kommer direkt eller indirekt påverkas av taxonomin. De verksamheter som direkt påverkas är finansiella aktörer och företag av allmänt intresse med mer än 250 anställda som måste rapportera hur stor del av deras aktiviteter eller produkter är i linje med taxonomin, säger Matilda Persson och fortsätter:

–Indirekt påverkas andra aktörer då man kan tänka sig att taxonomin kommer att få en normativ effekt och styra kapital mot det som är definierat som hållbart enligt taxonomin. Den kommer även troligtvis att ligga till grund för miljömärkningar och certifieringar i framtiden.

–Till exempel kommer den EU-standard för gröna obligationer som är under utveckling att baseras på taxonomin. Är din verksamheter finansierade av till exempel gröna lån blir ju då taxonomin extra relevant. Verksamheter kan redan nu ligga i framkant och utnyttja den affärsmöjlighet som taxonomin erbjuder genom att analysera sin verksamhet och se hur stor del av den som är så kallad ”taxonomy compliant”.

 

FAKTA

Fler krav kommer

  • Den taxonomi som nu redovisas gäller minskade klimatutsläpp och klimatanpassning.
  • Inom dessa områden finns gränsvärden för vad som anses vara en miljömässigt hållbar aktivitet satta.
  • Ytterligare fyra områden väntar på att behandlas: vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, föroreningar och skydd av ekosystem. För dessa områden finns ännu inga tröskelvärden. Men en ”grön” aktivitet får inte göra avsevärd skada inom något av dessa områden, om den ska bli godkänd som miljömässigt hållbar enligt taxonomin. Krav inom dessa områden beräknas komma 2022.
  • Många av de tröskelvärden som finns i taxonomin idag, skärps steg för steg.
Källa: Matilda Persson

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan