Så kan cyklingen bli säkrare och bättre

TRAFIKPLANERING Enligt försäkringsbolaget If är cyklister den grupp som sedan flera år tillbaka har flest antal allvarligt skadade i trafiken. Nu presenterar bolaget en rapport med 10 punkter som ska bidra till en säkrare trafikmiljö och mer hållbara städer.

Så kan cyklingen bli säkrare och bättre
Winter city scene. Woman on bike in traffic

– Med våra tio förslag vill vi visa hur vi kan få en säkrare trafikmiljö, ett mer hållbart samhälle och bättre städer. Vår förhoppning är att kunna påverka trafiksäkerhetsutvecklingen i rätt riktning. När fler förväntas cykla och elcyklar får fler att ta sig längre sträckor behöver både regler och lösningar anpassas bättre till den nya verkligheten för att färre ska skadas i trafiken samtidigt som framkomligheten ökar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If i ett pressmeddelande.

De tio förslagen i korthet

  • Våga satsa på kapacitetsstark och säker cykelinfrastruktur i hela landet, men framför allt i de stora pendlingsområdena – och finn alternativa finansieringslösningar.

En ökad satsning på en hållbar cykelinfrastruktur behöver bli verklighet. Det skapar förutsättningar för fler cyklister, möjlighet att cykla längre sträckor och tar vara på utvecklingen av alternativ till den traditionella cykeln som elcyklar och exempelvis lastcyklar ger. Som exempel skulle snabbcykelvägar längs motorvägar i stora pendlingsområden ge större möjlighet till arbetspendling med cykel.

  •  Inför tvingande definitioner och standarder för hur cykelvägar får och ska utformas, samt ändra Väg- och Anläggningslagen.

Ett standardiserat regelverk för hur en cykelväg ska märkas upp och får se ut skulle gynna trafiksäkerheten för cyklister. En ändring av Väg- och Anläggningslagen skulle öppna för nya möjligheter att anlägga cykelvägar på lämpliga platser.

  • Förse fler 2+1-vägar med separata cykelvägar

Satsningen på de mötesfria 2+1 vägarna har ökat säkerheten för bilister. Med smala vägrenar och höga hastigheter är vägtypen inte är anpassad för cyklister. Potentialen för ökad cykling är stor om fler av 2+1 vägarna förses med en separat cykelväg då 2+1 vägarna ofta är länken mellan bostaden och arbetet samt skolan för många som bor på landsbygden.

  •  Se över riktlinjer för vägarbeten för en ökad säkerhet för cyklister.

Regelverken och riktlinjerna för säkerhet och omdirigering av trafik vid vägarbeten behöver ses över, dessutom behöver efterlevnaden av dessa förbättras.

  • Inför nya trafikregler för moderna cykelstäder.

Cykling mot enkelriktat har visat på bra resultat och flera studier pekar på en minskad risk för trafikolyckor. Att cykla mot enkelriktat är nu möjligt i ett antal svenska kommuner men det behövs en nationell lagstiftning som standardiserar cykling mot enkelriktat med en enhetlig skyltning över hela landet. Tillämpa förgrönt för cyklister där det är genomförbart, detta ger cyklister möjlighet att komma iväg före motortrafiken, ger möjlighet att passera på ett säkert sätt och cyklister blir också mer synliga. 

  •  Eliminera fler osäkra situationer och platser för cyklister.

Allokera mer resurser till drift och underhåll av cykelvägar för att på så sätt minska antal olyckor där vägförhållanden spelar en stor roll. Åtgärda olycksdrabbade platser. Undvik trafiklösningar som skapar konfliktsituationer till exempel parkeringsplats av bilar innanför en cykelbana.

  • Inför bättre cykelparkeringar i städerna och en miniminorm för cykelparkeringar vid nybyggnation i tätorter.

Bättre och tillräckligt med cykelparkeringar i städerna och i anslutning till resecentra skulle leda till att fler väljer cykeln för sin resa alternativt cykel i kombination med annat färdsätt. 

  • Inför obligatorisk märkning av nysålda cyklar likt Frankrike för att minska cykelstölderna.

För att motverka cykelstölder bör ett krav införas på att alla nya cyklar sålda av återförsäljare ska märkas med en unik 10-siffrig kod för enklare identifiering. Det skulle kunna avskräcka tjuvar från cykelstölder och förenkla processen med att återlämna stulna cyklar till sina rättmätiga ägare.

  • Ge arbetsgivare större möjligheter att uppmuntra sin personal till cykelpendling.

Ändra Skatteverkets regelverk så att cykelpendling kan räknas som en personalvårdsförmån så att pendlingscykling i framtiden kan klassas som friskvård. 

  • Ta vara på nya digitala möjligheter inom cyklingens värld.

Digitalisering och elektrifiering öppnar möjligheter som kan förbättra situationen för cyklister. Appar som larmar vid olyckor, tipsar om lämpliga vägar, följer upp data om hastighet, sträcka och många andra tillämpningar finns redan som kan göra cyklingen både roligare och säkrare.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan