Så ska K2A bli klimatpositiva till år 2027

Klimatmål K2A har som målsättning att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige och det ska ske redan år 2027.
Karina Antin, företagets hållbarhetschef, berättar om de hinder och utmaningar som gjorde att de inte satte målet ännu tidigare.

Så ska K2A bli klimatpositiva till år 2027
Karina Antin, K2A:s hållbarhetschef.

Klimatmålet lanserades K2A, Knaust & Andersson Fastigheter AB, i september 2021. Under arbetet som föregick diskuterade de ett tidigare årtal för att bli klimatpositiva.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Vi har bra grundförutsättningar för det: vi har egna fabriker, bygger lokalt, har svenska leverantörer och har relativt låga utsläpp redan idag. Men vi måste ha respekt för att vissa leverantörer inte har samma skarpa mål som vi har, och behöver mera tid till omställningen, vilket även påverkar vårt utfall, säger Karina Antin.

  Så har de energieffektiviserat

  Ifjol minskade K2A sina växthusgasutsläpp per kvadratmeter med 35 procent jämfört med året innan, till 5,0 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

  Förklaringen till det är bland annat energieffektiviseringar i befintligt bestånd och att K2A satsat på att bygga fler solcellsanläggningar.

  Under 2021 färdigställdes fyra anläggningar, vilket innebar att bolagets kapacitet för solenergiproduktion ökade med 140 procent från året innan.

  Ett exempel är kv Hinderbanan etapp 4 där den totala installerade toppeffekten är drygt 120 kW.

  Totalt producerade K2A cirka 200 MWh solenergi under 2021, en siffra som förväntas öka under 2022. Men att bygga solcellsanläggningar är inget nytt för K2A då standardkonceptet för egenproducerade byggnader bland annat inkluderar solceller på taken.

  Kvarteret Hinderbanan 4 i Gävle består av 126 nyproducerade Svanenmärkta studentlägenheter. De har trästomme och solceller.

  K2A:s framtida fokusområden

  Fakta

  K2A i siffror

  9 926 bostäder i förvaltning, produktion och projektutveckling.9 487 miljoner kronor uppgår fastighetsvärdet till.4 379 bostäder under förvaltning.1 829 bostäder är just nu under produktion.

  När K2A tittar framåt mot målet 2027 så kommer fokus att ligga på nyproduktionen.

  – 96 procent av våra utsläpp kommer från därifrån och där ser vi också störst möjlighet att påverka våra utsläpp, säger Karina Antin.

  Det handlar till exempel om att materialoptimera, det vill säga att inte bygga in mer material än nödvändigt och att inte köpa in för mycket material.

  – Vi kommer att fortsätta bygga i trä, men jobbar också med ytterligare innovationer i flera pilotprojekt. I Godisfabriken i Gävle har vi till exempel byggt balkonger med träbjälklag i stället för betong.

  Eldrivna arbetsfordon, återbrukat byggmaterial, ett vertikalt vindkraftverk på en fastighet och mobila solceller som genererar byggel är andra initiativ som undersöks just nu.

  Ska jobba utanför den egna verksamheten

  Efter att ha jobbat med att kapa utsläppen i bolagets verksamhet är utsläppen från bolaget kärnverksamhet, så kallat scope 1 och 2, nere under 1 000 ton koldioxidekvivalenter.

  Fakta

  Scope

  I GHG Protocol omfattar scope 1 de utsläpp som sker i den egna verksamheten (direkta) till exempel bränsleförbränning och från fordon som organisationen äger eller kontrollerar.Scope 2 omfattar utsläpp (indirekta) från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla.Scope 3 rör övriga indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor etc. som organisationen inte äger eller kontrollerar.Källa: Naturvårdsverket

  För hela K2A:s värdekedja är dock utsläppen 26 000 ton koldioxidekvivalenter, enligt GHG Protocol (se faktaruta).

  Det är tydligt att de största utmaningarna för att nå målet är de som ligger utanför den egna verksamheten, nämligen:

  – Leverantörsledet. Exempelvis att få tillgång till koldioxidneutralt stål dröjer. Även i en träbyggnad behöver grundplattan vara i betong och även om vi väljer betong med lägre klimatpåverkan så blir det ändå en stor påverkan som vi just nu inte kommer undan.

  En nyckel till framgång

  Hon berättar att sedan klimatmålet lanserades har byggprojekten arbetat med att ta fram klimatdata och i nya projekt kommer de att ställa tydliga klimatkrav på leverantörerna.

  – Eftersom vi bygger bostäderna i trä i våra egna fabriker har vi kontroll över en stor del. Utöver det har vi jobbat med det vi har kunnat. Exempelvis ställer vi redan idag krav på utsläpp vid transporter, lösningar som medför ett lågt energibehov och egen förnybar energiproduktion. Vi har en god dialog med leverantörerna, de flesta av dem har vi jobbat med länge, och det är en av nycklarna till framgång.

  Så ska K2A ställa krav på leverantörerna

  De nya krav som K2A planerar att ställa på sina leverantörer med avseende på klimatpåverkan kopplar till exempelvis återvunna eller återanvända material.

  – Förutom att det oftast är väldigt klimatbelastande att tillverka nya byggkomponenter är det också ett slöseri med naturresurser att inte ta tillvara på det som redan tillverkats en gång och som kan få ett nytt liv i en ny byggnad, säger Karina Antin.

  Underlätta för hyresgästerna

  Energitillförseln är en annan stor utmaning.

  – Vi kan inte påverka mixen i fjärrvärmen vi köper. Vi jobbar också med att se över transportinköpen för att säkerställa att de är på klimatneutrala.

  En annan del i klimatarbetet är att skapa förutsättningar för hyresgästerna att leva en klimateffektiv livsstil. K2A:s hyresgäster har exempelvis haft tillgång till en egen elbilpool, Bobil, sen 2018. Ellådcykelpool och kylboxar för matleveranser att minska antalet transporter är två av de nyare initiativen.

  Slutskedet – ett startskede för material

  – Det gäller att se över hela kedjan – från råmaterial ända till byggnadens slutskede. Men byggnadens slutskede ser vi som en sorts startskede för de ingående materialen. Vi bygger med volymelement som ska gå att demontera i framtiden. Träet som är inbyggt i stommen ska kunna återbrukas eller få förlängd livslängd genom att återanvändas till nya produkter eller byggnader. Strategin är att materialet inte ska gå till energiförbränning utan återanvändas på något sätt så att kolet kan bindas in längre än byggnadens livslängd, och därmed skapas en kolsänka över längre tid.

  ”Viktigt att det blir en äkta kolsänka”

  Ambitionen är att göra allt som är möjligt för att minska klimatpåverkan inom den egna värdekedjan och det är även där som eventuella kompensationsåtgärder i första hand planeras att genomföras.

  – Det är viktigt att det blir en äkta kolsänka och vi vill se hur lång ner vi kan komma. Men om det inte är möjligt på grund av till exempel fjärrvärmen kommer vi genomföra klimatbalanserande åtgärder för att nå ända fram och där det ger störst effekt, som exempelvis kolinbindningsåtgärder i skog och mark. Gärna åtgärder som även stärker den biologiska mångfalden. Räcker inte det tar vi det ett steg längre, som att se över vilka åtgärder vi kan göra i kommunen där vi bygger.

  ”Branschen måste jobba tillsammans”

  Målet är att jobba med ett klimatneutralt projekt inom kort, för att testa nya koncept.

  – Det är också viktigt att var och en inte sitter på sin egen kammare och uppfinner sitt eget hjul, utan branschen måste jobba tillsammans för att lösa klimatutmaningarna. Vi måste hjälpas åt att komma med goda idéer och dela med oss av kunskapen och erfarenheten, säger Karina Antin.

  Internationellt initiativ bekräftar målen som vetenskapligt baserade

  Nyligen anslöt de sig till Science Based Target Initiative, SBTi.

  Det är ett gemensamt initiativ från CDP, FN:s Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Syftet är att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

  Godkännandet innebär att bolagets klimatmål bekräftats som vetenskapligt baserade och bidrar till att bromsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet.

  – Det är en validering på att vårt mål är på riktigt, en stämpel på att det är vetenskapligt förankrat och inte bara något vi säger.

  Anslutna till världens största hållbarhetsinitativ

  SBTi är det andra internationella initiativet som K2A ansluter sig till på kort tid. Vid årsskiftet anslöt sig bolaget även till världens största hållbarhetsinitiativ, FN:s hållbara företagsnätverk Global Compact.

  Medlemskapet innebär att K2A stöttar FN:s internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan