Vässad färdplan ska påskynda omställningen: Här är förslagen

Klimat Bygg- och anläggningssektorns nya färdplan uppmanar både regeringen och den egna branschen att öka omställningstakten.
– Det här är ett avgörande första steg – nu är det dags att förverkliga det också, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Vässad färdplan ska påskynda omställningen: Här är förslagen
Överlämnande av färdplan för bygg- och anläggningssektorn. Foto: Fastighetsägarna.

I veckan överlämnade bygg- och anläggningssektorn sin uppgraderade färdplan till bostadsminister Andreas Carlson.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Sektorns nya färdplan omfattar hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter till design, byggande, drift och förvaltning av fastigheter. Målet är att halvera utsläppen till 2030, men färdplanen visar att det är möjligt att nå denna halvering redan idag.

– Den uppgraderade färdplanen lyfter fram att hela sektorn nu är tydligt engagerad. Jämfört med den tidigare versionen från 2018 är den betydligt mer genomarbetad och förankrad, säger Rikard Silverfur till Hållbart Samhällsbyggande.

Vid överlämnandet av färdplanen uttryckte Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, att tiden nu är inne att verkligen öka takten.

– Nu är tiden mogen att skala upp alla lyckade pilotprojekt, så att en halvering av utsläppen vid nybyggnation, renovering och underhåll blir det nya normala. Det är mycket glädjande att bygg- och anläggningssektorn nu visar att de är redo för det redan idag, säger han i en kommentar.

Förutom de åtaganden som är gemensamma för hela sektorn förväntas fastighetsägare att vårda och optimera användningen av fastigheter, främja minskad och cirkulär användning av material, energieffektivisera och samarbeta med boende och hyresgäster. I färdplanen introduceras en resurshierarki med fyra grundläggande steg: tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Syftet är att använda befintliga fastigheter mer effektivt för att minska behovet av nybyggnation och därigenom minska klimatpåverkan.

– Trafikverket har under lång tid använt ”fyrstegsprincipen”, och i princip har vi vidareutvecklat den för att omfatta hela samhällsbyggnadssektorn. Resurshierarkin representerar egentligen en ny tankegång som fokuserar på att prioritera resurseffektivitet. Det här är ett avgörande första steg – nu är det dags att förverkliga det också, avslutar Rikard Silverfur.

Fakta

14 uppmaningar till politiken i färdplanen:

 1. Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.
 2. Genomför regelförändringar i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler för att främja funktions-ändring av befintliga byggnader samt möjligheten att använda återbrukat material.
 3. Säkerställ att kunskap om klimatomställningen kommer in i utbildningar på alla nivåer.
 4. Säkerställ att ytterligare medel avsätts för forskning och innovation med fokus på minskad klimatpåver-kan och klimatanpassningar i samhällsbyggandet.
 5. Använd offentligt finansierade investeringar som en motor i klimatomställningen.
 6. Skapa förutsättningar för en grön industriomställ-ning för byggmaterial samt bygg- och installations-produkter genom effektiva tillståndsprocesser och säkrad tillgång till fossilfri el.
 7. Tillsätt en utredning för att analysera för vilka bygg-material, bygg- och installationsprodukter det vore lämpligt att införa producentansvar.
 8. Ge lämpliga aktörer i uppdrag att tillhandahålla utveckla och förvalta öppen klimatdata som är re-presentativ för bygg- och anläggningssektorn i Sve-rige. Den ska vara generisk, livscykelbaserad och kvalitetssäkrad.
 9. Främja cirkulära byggmaterialflöden genom att låta Naturvårdsverket tillsammans med industrin ta fram materialspecifika kriterier för relevanta materialström-mar som definierar när avfallet åter blivit en produkt.
 10. Tydliggör i plan– och bygglagen att resurshushåll-ning har prioritet så att även byggande och tekniska egenskapskrav fokuserar på hushållning av råvaror.
 11. Se över regelverk så att material inte avfallsklassas i onödan.
 12. Inför Energimyndighetens förslag på energieffekti-viseringsbeting i sektorerna bostäder och service.
 13. Främjande insatser behövs för att ställa om från fossila till utsläppsfria arbetsmaskiner och fordon.
 14. Stärk Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnäts uppdrag att utveckla strukturer för väl-fungerande flexibilitetsmarknader för el och värme.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan