Wihlborgs inför internpris på koldioxidutsläpp

UTSLÄPP Under 2022 inför Wihlborgs internprissättning av CO2e-utsläpp.
Syftet är att få ett ökat fokus på klimatpåverkan vid projektinvesteringar och premiera hållbara val i leverantörskedjan.

Wihlborgs inför internpris på koldioxidutsläpp
Wihlborgs NollCO2-projekt i Hyllie – Kvartetten. Foto: Walk the room

Det gemensamma internpriset på utsläpp av CO2-ekvivalenter (CO2e) sätts till 1000 kronor per ton.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vi tycker det är viktig att vi hittar verktyg som både styr vår verksamhet och våra leverantörer rätt i klimatarbetet. Att sätta ett koncerngemensamt pris på CO2e är ett sätt att synliggöra att vi tar klimatfrågan på allvar och att vi framöver inkluderar klimatpriset vid bedömningar av offertunderlag och i våra investeringskalkyler. Sedan ska detta initiativ också ses i ljuset av att vi dessutom har beslutat om ett målgränsvärde på 270 kg CO2e per kvadratmeter ljus BTA för all vår nyproduktion av kontorsfastigheter, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs.

Tydliga krav vid förfrågningsunderlag

Till att börja med ska Wihlborgs uppdatera sina interna rutiner och tydliggöra kravet på klimatkalkyler i sina förfrågningsunderlag.

– Sedan får vi utvärdera löpande hur detta påverkar våra beslutsprocesser, samt om det ger konkret resultat i vår strävan att halvera klimatutsläppen till år 2030, säger Staffan Fredlund.

Fokuserar på de aktiva klimatvalen

– Det övergripande syftet är att få en tydligare koppling mellan ekonomi och klimatpåverkan. Genom att sätta ett pris på klimatpåverkan och ta fram den kalkylen redan i beslutsprocessen, får vi ett helt annat fokus på de aktiva klimatval vi kan göra, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs.

Riktpriset 1000 kronor per ton är en schablonsumma som används av flera stora bolag och är baserad på klimatkompensering utifrån bokföringsprinciper (så kallade negativa utsläpp).

Vilken del i leverantörskedjan kommer internpriset på koldioxidutsläpp att påverka mest?

– Sannolikt kommer det att påverka våra byggentreprenörer mest som levererar olika typer av projekt till oss t.ex. hyresgästanpassningar. Och i nästa steg deras underleverantörer. Installationsprodukter är ett viktigt område att komma vidare inom kopplat till klimatpåverkan, säger Staffan Fredlund.

Vilka utmaningar ser ni med att införa internpris och hur ska ni jobba med dem?

– Den största utmaningen ligger i att få fram grundunderlaget det vill säga klimatkalkyler från våra leverantörer. Det finns också många olika sätt att ta fram klimatkalkyler utifrån verktyg, systemavgränsningar, klimatdata med mera så kvalitetssäkringen av det underlag vi får in, samt jämförbarheten i kalkylerna blir centralt för oss att hantera.

Hur ska ni jobba med det?

– Med tiden så kanske vi behöver lansera ett eget verktyg/standard så vi tydligare kan styra hur framtagen klimatdata presenteras för oss. Jämförbarheten mellan olika leverantörer blir sannolikt viktigare än att all klimatdata är inkluderad och komplett. Men det är en lärandeprocess och vi är ödmjuka inför att vi löpande får justera vår metodik framåt, säger Staffan Fredlund.

Sätter upp gränsvärde för kontorsfastigheter

Wihlborgs sätter också upp ett målgränsvärde vid nybyggnation av kontorsfastigheter. Detta syftar till att förtydliga ambitionen gentemot arkitekter och entreprenörer.

Det beslutade målgränsvärdet för byggskedet ligger på 270 kg CO2e per kvadratmeter och har tagits fram gemensamt inom LFM30 i Malmö.

Staffan Fredlund, Ulrika Hallengren och Arvid Liepe. Foto: Josefin Widell Hultgren

Halvera utsläppen till 2030

– Båda initiativen är ett led i vår långsiktiga strategi att integrera hållbarhetsarbetet i affären. Målsättningen är att halvera alla våra koldioxidutsläpp fram till 2030. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerade i affären och i alla beslut. Fokus är på insatser som gör reell skillnad, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Lärdomar från projektet i Hyllie

Initiativen är också ett sätt att ta vara på de lärdomar de dragit av arbetet med NollCO2 -certifieringen av Kvartetten i Hyllie.
–De klimatberäkningar och avvägningar vi gjort i den processen kommer underlätta både för oss själva och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt, säger hon.

”Klimataspekten ska inte vara en pliktskyldig pålaga”

– Det här blir en viktig läroprocess för oss som koncern. Vår ambition är att dessa initiativ kommer bidra till fler klimatsmarta val i vardagen. Det ger oss också möjlighet att premiera leverantörer som erbjuder långsiktigt klimatsmarta lösningar. Det bidrar i sin tur till att driva byggbranschen i rätt riktning. Klimataspekten ska inte vara en pliktskyldig pålaga, utan ett högt värderat kvalitetskrav, säger Staffan Fredlund.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan