Malmö: Sätt realistiska mål för biologisk mångfald

BIOLOGISK MÅNGFALD Biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högt på hållbarhetsagendan. Vi har träffat Jonna Nilsdotter, kommunekolog i Malmö, som delar med sig av sina bästa tips för ökad biologisk mångfald i staden.

Malmö: Sätt realistiska mål för biologisk mångfald
På Klagshamnsudden i Malmö finns över 500 olika växtarter. Foto: AdobeStock

Jonna Nilsdotter lutar sig tillbaka i den färgglada soffan på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Efter en stunds samtal är det lätt att förstå att hon inte kan kosta på sig en lika tillbakalutad hållning i sitt arbete. Malmö stad är tätbefolkad och prognosen säger att staden kommer att växa till 500 000 invånare år 2050, medan översiktsplanen talar om en tät och grön stad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Staden förtätas, men det gröna är svårt att få in. Samtidigt säger forskningen att vi måste jobba med det gröna. Det behövs för att få en hälsosam och fridsam stad, säger Jonna Nilsdotter.

Staden förtätas, men det gröna är svårt att få in.

/blockquote>

Hon fortsätter:
– Det finns väldigt många intressekonflikter. Bostadsfrågan är högt prioriterad. De frågorna är akuta här och nu. Det leder till att naturvärden naggas i kanten. Man ser inte det som lika akut, vilket vi försöker ändra på.

Grönytor försvinner

Hon beskriver utgångspunkten som utmanande. Det vackra odlingslandskapet med sina böljande fält är hårt brukat och lämnar inte utrymme för någon större biologisk mångfald, och förtätningen av staden gör att grönytor försvinner. Samtidigt finns ambitionen att skapa nya naturreservat, och staden har börjat intressera sig för vattenmiljön i sundet utanför.

JonnaNilsdotter
Jonna Nilsdotter. Foto: Philip Tanimura JonnaNilsdotter

– Vi har väldigt hög biologisk mångfald i vissa områden, som Klagshamnsudden, där det finns över 500 olika växtarter, säger Jonna Nilsdotter.

Hon berättar att staden planerar att anlägga ny natur på jordbruksmark, men inte i första hand för den biologiska mångfaldens skull.

– När befolkningen växer behövs naturområden för rekreation.

Varför behövs biologisk mångfald?

– Det är en svår fråga att svara på. Personligen tänker jag att det finns en etisk anledning. Vi som människor utrotar andra arter i en takt som gör att vi står för den sjätte massutrotningen i jordens historia. Det gör att vi har ett moraliskt ansvar. Sedan finns det ju vetenskapliga studier som säger att ju mer heterogen miljön är, både vad gäller arter, biotoper och genetisk variation, desto bättre är förutsättningarna att till exempel klara av klimatförändringarna.

Vilka är de största problemen?

– Förlusten av habitat. Vi förlorar miljöerna och det riskerar att sätta ekosystemen ur spel. Det är oerhört komplext, och de ekosystemtjänster vi får – som pollinering och vatten – är större än vad vi kan greppa, säger Jonna Nilsdotter.

Fakta

Åtta tips för en grönare stad

  1. Avstå från att klippa vissa gräsmattor. Man behöver inte göra om alla till äng, det räcker långt att bara sluta klippa. Det blir både billigare och klimatvänligare.
  2. Arbeta med vägkanter och mittremsor. Ytorna används inte av människor och kan lika gärna få vara äng.
  3. Bilda en naturvårdsgrupp. Alla i gruppen behöver inte vara ekologer eller biologer. Det är bra att ha en bredd. I Malmö stads grupp ingår personal från exploateringssidan, fastighets- och gatukontoret, kommunekologen, med flera.
  4. Sök stöd uppifrån, det är viktigt att få gehör från politikerna och ledningsgruppen.
  5. Systematisera naturvårdsarbetet och skapa rutiner till exempel kring remissförfarande i detaljplanearbetet.
  6. Prata med landskapsarkitekten, skapa allianser.
  7. Skapa en bra kommunikation med skötselentreprenören. Dela eventuellt upp entreprenaden så att inte samma företag sköter både traditionellt skötta parker och de områden som är viktiga för biologisk mångfald. Det kan lätt bli fel – ängen klipps och buskagen röjs i god tro. Det bästa är att ha en särskild, naturvårdsutbildad entreprenad.
  8. Sätt realistiska mål. Alla planer kan inte ta hänsyn till biologisk mångfald. Men det kan alltid finnas med som ett intresse som ska vägas mot andra intressen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan