Nya krav på bygg- och rivningsavfall på ingång

CIRKULARITET Sverige ska anpassa lagstiftningen till nya EU-regler om avfall, där bland annat tvingande krav på källsortering av bygg-och rivningsavfall föreslås träda i kraft i juli 2020. Sveriges Byggindustrier och Avfall Sverige kommenterar de nya kraven för Hållbart samhällsbyggande.

Nya krav på bygg- och rivningsavfall på ingång
Foto: Stock Adobe

Sverige ska fram till år 2025 anpassa lagstiftningen till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Som ett första steg i att införa de nya kraven i svensk lagstiftning har Miljödepartmentet skickat ut förslag på remiss som föreslås träda i kraft i juli 2020.

Förslaget gäller bland annat nya regler för bygg- och rivningsavfall med tvingande krav på källsortering för vissa fraktioner, exempelvis ska papper och kartong, plast, glas, metall och trä hållas isär.

Det kommer även att ställas krav på bättre planeringsunderlag för att förebygga avfall, och det ska finnas ett rikstäckande elektroniskt register för farligt avfall för att förbättra spårbarheten.

Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.
Hur kommer de nya kraven att påverka bygg- och anläggningsbranschen?

Marianne Hedberg
Foto: Rosie Alm Marianne Hedberg.

– Min förhoppning är att det kommer bidra positivt till att fler gör rätt. Våra riktlinjer har sagt samma sak sedan 2007 vad gäller sortering av avfallsfraktionerna, det var bara glas som fattades.

– Informationskravet är en förutsättning för en cirkulär ekonomi med tydligt innehåll i produkterna. Vi har tidigare byggt in ämnen som vi definitivt inte vill ha tillbaka igen, som exempelvis PCB. Idag har vi lite bättre koll på byggprodukterna men det är inte omöjligt att vi även nu använder något som vi inte kommer vilja ha i framtiden. Därför behöver det finnas lättillgänglig information om vilka ämnen som ingår i de produkter vi bygger in i dag.

Har ni haft synpunkter på förslaget?

– Det är ett EU-direktiv som ska implementeras och vi har redan riktlinjer som säger samma sak så detta känns inte som så mycket att bråka om. Det som kommer att kräva insatser från företagen är att komma igång med den digitala redovisningen av farligt avfall och där har vi en del praktiska synpunkter.

– De som ännu inte har börjat anpassa sig har ett jobb att göra, det är angeläget att det inte blir en osund konkurrens. Det har funnits signaler att de som lämnat låga anbud inte alltid haft för avsikt att hantera avfallet rätt så det hjälper ju konkurrensneutraliteten att detta nu blir ett lagbrott, säger Marianne Hedberg.

Hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall

I förslaget har även en ny definition av begreppet kommunalt avfall införts för att få fram mer jämförbar avfalls­statistik enligt Miljödepartmentet.

Tony Clark, VD Avfall Sverige.
Hur kommer det nya förslaget att påverka era medlemmar?

– Miljödepartementets förslag att bygg- och rivningsavfall som genereras i icke yrkesmässig verksamhet ska vara i kommunens ansvar, innebär i praktiken att avfall från en privatpersons egna bygg- och rivningsverksamhet på en fastighet innefattas i kommunens avfallsansvar, oavsett omfattning.

– Idag räknas bygg- och rivningsavfall som hushållsavfall bara när det uppstår vid ”nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål”, till exempel mindre renoveringsarbeten. Resultatet blir sannolikt att mängden bygg- och rivningsavfall som är ett kommunalt ansvar kommer att öka. Det kommer att vara upp till varje kommun, utifrån de lokala förutsättningarna, att besluta hur detta bygg- och rivningsavfall ska hanteras, om man väljer egen regi eller upphandlad privat utförare. Eftersom bygg- och rivningsavfall är ganska utrymmeskrävande, kommer det sannolikt inte kunna samlas in via återvinningscentralen enbart, säger Tony Clark.

Tony Clark
Foto: Avfall Sverige

Har ni haft synpunkter på förslaget?

– Avfall Sverige anser att förslaget att kommunerna ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som uppstår hos privatpersoner är bra. Privatpersoner som inte yrkesmässigt hanterar bygg- och rivningsavfall kan sakna kunskap om hur avfallet ska hanteras. Det är därför lämpligt att kommunerna som har kompetens kring hur avfallet ska hanteras resurseffektivt och på bästa sätt, miljömässigt enligt avfallshierarkin, ges ansvar för detta avfallsflöde.

Det generella kravet på källsortering av bygg- och rivningsavfall – som inte endast avser kommunalt avfall är också viktigt enligt Tony Clark:

– Det föreslagna generella kravet att källsortera bygg- och rivningsavfall bör möjliggöra miljömässigt bättre behandlingsmetoder. Det bör medföra att en större andel bygg- och rivningsavfall kan behandlas högre upp i avfallshierarkin, genom förberedelse för återanvändning och materialåtervinning. Detta är en mycket viktig aspekt, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan