Blågröna lösningar kräver separata avrinningsrör

EKOSYSTEMTJÄNSTER För att undvika översvämningar satsar allt fler städer på öppna, så kallade blågröna, dagvattensystem. En ny
avhandling från Lunds universitet visar att dessa kan fungera väl, men även förvärra problemen om de inte genomförs på rätt sätt.

Blågröna lösningar kräver separata avrinningsrör
Till de blågröna metoderna räknas framförallt dammar, kanaler, gröna tak och svackdiken. Foto: Adobe Stock

I en avhandling från Lunds universitet presenterar doktoranden Salar Haghighatafshar ett nytt modelleringsverktyg  som kan användas av planerare för blågröna dagvattenlösningar.

Intresset för de blågröna lösningar, där naturens egna processer för vattenavrinning härmas, ökar.

Men enligt Salar Haghighatafshar är det viktigt att de görs på rätt sätt.

– Det gäller att ta ett helhetsgrepp eftersom alla typer av avrinningssystem samspelar. Görs inte det finns risk för att blågröna lösningar förvärrar problemen, säger han i en kommentar.

Det vanligaste misstaget enligt Salar Haghighatafshar är att låta överskottsvatten från blågröna anläggningarna rinna in i de befintliga ledningsnäten.

– Eftersom de vanliga ledningsnäten lätt blir överbelastade vid höga vattenstånd är detta ingen bra lösning. Men i stadskärnor där
det är ont om plats kan en sådan lösning på vissa sträckor bli nödvändig, säger Salar Haghighatafshar.

Han förespråkar istället att de öppna dagvattensystemen förses med separata avrinningsrör som forslar bort vattnet till lämplig slutdestination, vilket oftast är en kanal, sjö eller hav.

Detta har gjorts i den nybyggda stadsdelen Augustenborg i Malmö, i övrigt görs det sällan.

Enligt Salar Haghighatafshar beror det på att riskerna med blågröna lösningar inte har  visats svart på vitt innan. Och att lösningen med separata avrinningsrör blir dyrare och mer komplicerad i själva byggskedet.

Läs rapporten här

FAKTA

Blågröna lösningar

När städer förtätas och skyfallen ökar blir också risken för översvämningar större.

Istället för att bygga ut befintliga ledningar och magasin under jord tyder mycket forskning som gjorts inom området på att det är mer effektivt med så kallade blågröna lösningar.

Till de blågröna metoderna, som härmar naturens egna processer för avrinning räknas framförallt dammar, kanaler, gröna tak och svackdiken.

Även växtlighet istället för hårdgjorda ytor ingår. (även om det numera också finns genomsläpplig, så kallad permeabel, asfalt).

Källa: Lunds universitet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan