Bostadsbolag om slopat stöd: ”Får svårare att nå delar av våra miljömål”

Enkät De stora bostadsbolagen tänker inte sänka hållbarhetsambitionerna när miljardstöd till hyresrätter och energieffektivisering dras in. Men kan tvingas höja hyrorna istället.
"Det är ansvarslöst av politiken att ständigt ändra förutsättningarna", tycker Krister Karlsson, vice vd SBB.

Bostadsbolag om slopat stöd: ”Får svårare att nå delar av våra miljömål”
Mest klickat: Bostadsbolagen om slopat miljardstöd. Foto: Stock adobe/Pressbilder

Mattias Goldmanns analys: Detta innehåller oppositionens budget för miljön

Stödet har bidragit till ett hållbart byggande utan att det nämnvärt påverkat hyresnivåerna

Patrik Hall, vd Heimstaden.

Patrik Hall, vd, Heimstaden:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Det skapar en osäkerhet i våra ej påbörjade projekt. Vi hade helst sett att en förändring skett stegvis och under kontrollerade former så att de som använder och förlitar sig på stödet fått framförhållning att hitta andra lösningar. Nu blir det en olycklig ryckighet som försämrar vår möjlighet till långsiktighet.

Har ni lämnat in ansökningar om stöd som riskerar att frysa inne?

– Vi har förmodligen projekt som kommer påverkas av denna förändring och dessa får vi nu se över.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Det hoppas vi inte men det är för tidigt att säga något om effekterna, vi får analysera situationen och ta beslut om vad vi ska göra med det vi har inplanerat.

Vad innebär det att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– När politiken med kort framförhållning förändrar förutsättningar så påverkas förtroendet för politiken och de olika stödsystemen. Förutsägbarheten skadas och det är olyckligt i vår bransch som behöver långsiktighet.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå genomförs?

– Våra ambitioner inom hållbarhet och klimat påverkas egentligen inte. Vi har som mål om att minska vårt klimatavtryck med minst 46 procent till 2030 och det är vi fast besluta om att nå. Vad som kanske påverkas är antalet nyproduktionsprojekt och de initiala hyresnivåer som sätts eftersom stödet har bidragit till ett hållbart byggande utan att det nämnvärt påverkat hyresnivåerna.

Vi kommer att få det svårare att nå delar av våra miljömål

Roger Kjettselberg, vd Tierpsbyggen.

Roger Kjettselberg, vd Tierpsbyggen:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Utan investeringsstöd och med de höga produktionskostnaderna som är på marknaden så kommer vi högst sannolikt inte kunna bygga hyresbostäder.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Vi kommer med största sannolikhet inte kunna nyproducera 100 planerade hyreslägenheter i Örbyhus 2022-2024, inte kunna bygga om ett särskilt boende för äldre till 14 trygghetsbostäder i Söderfors samt inte kunna nyproducera 80 hyreslägenheter 2025-2026 i Tierp som planerat. Vi kommer inte heller att kunna möta efterfrågan från äldre villaägare som vill sälja till yngre barnfamiljer, flyttkedjorna bromsas upp rejält.

Moderaterna har motiverat detta beslut med att byggsubventioner är ineffektiva och går till bostäder som ändå skulle byggas. Kommentar?

– Ja, så ser det ut i storstäderna där man, i princip, kan ta ut vilka hyror som helst, men så ser det inte ut i övriga landet. Där är investeringsstödet en förutsättning för att kunna möta den efterfrågan som vi har.

Vad innebär det att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Det kommer att minska möjligheterna att energieffektivisera fastigheterna i större omfattning vilket innebär att vi kommer att få det svårare att nå delar av våra miljömål.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå körs?

– Vi kommer inte kunna genomföra några projekt alls.

Antalet bostäder som kommer ut på marknaden blir färre

Carl-Johan Hansson, vd Unobo.

Carl-Johan Hansson, vd Unobo:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Det innebär att vi kommer att leva i en osäkerhet fram till valet vilket kommer att påverka vår planering och investeringsvilja. Det gör att antalet bostäder som kommer ut på marknaden blir färre.  För oss som företag så kan vår planerade tillväxt genom investering i nyproducerade hyresrätter komma att ta längre tid. Det finns ett mycket stort behov av nya bostäder på de marknader där vi vill investera, men efterfrågan på hyresbostäder utan investeringsstödets hyresbegränsning är låg. Med investeringsstödet blev hyrorna lägre och vi kunde vända oss till många fler bostadssökande. Om investeringsstödet inte återinförs efter nästa val så får vi anpassa oss till det men det blir generellt andra målgrupper och marknader än vad vi satsat på tidigare.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Det är idag oklart om vi behöver lägga ner något planerat projekt, men det kommer att innebära att vi väljer bort projektmöjligheter som vi annars satsat på. Om vi tittar bakåt så har vi de senaste åren har investerat i projekt som vi vågade satsa på för att investeringsstödet fanns; bland annat i Trollhättan, Västerås, Helsingborg och Höganäs.

Vad innebär det att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Renoveringen av miljonprogrammet pågår för fullt. Anslagen skapade förutsättningar för höga ambitioner avseende energibesparande investeringar vid renoveringar. Vi fastighetsägare har ett eget intresse av energieffektiviseringar så dessa kommer att göras ändå men med indragna anslag så blir målsättningarna något mindre avseende åtgärdernas omfattning.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste dras ner i projekt som ändå körs?

– Nej, inte för Unobo då vi har samma krav för alla investeringar i nyproduktion som vi gör framöver; miljöcertifiering (Miljöbyggnad Silver el annan motsvarande certifiering) och solceller på taket. Men det finns säkert företag som får välja bort hållbarhetsåtgärder när kalkylen är pressad.

Staten tar bort incitament för att producera energieffektiva hus.

Krister Karlsson, vice vd SBB.

Krister Karlsson, vice vd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Det innebär en stor osäkerhet. Fastighetsutveckling och projektgenomförande är långa cykler och det är ansvarslöst av politiken att ständigt ändra förutsättningarna.

Har ni lämnat in ansökningar om stöd som riskerar att frysa inne?

– Vi har ansökningar inne och jag förväntar mig att vi skall erhålla stöd för dessa.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Vi följer utvecklingen med stort intresse och tror inte sista frågan i den bostadspolitiska utmaningen är besvarad ännu, med det sagt så tror vi fortfarande på att byggnationen kommer att komma igång i våra planerade projekt.

Vad innebär det att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Det innebär att staten tar bort incitament för att producera energieffektiva hus.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå genomförs?

– Från ett generellt perspektiv så kan det säkert göra det, för SBB:s del så blir det ingen skillnad avseende hållbarhetsambitionerna. Vi har i vår Vision 2030 slagit fast att bolaget skall vara klimatpositivt per 2030 och med de höga ambitionerna så kan man som bolag inte byta fot baserat på politiska beslut utan det är ett ihärdig och målmedvetet jobb som skall göras varje dag.

Vi har en hög ambition att energieffektivisera i befintligt bestånd

Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef, Svenska Bostäder.

Jörgen Holmqvist, fastighetsutvecklingschef, Svenska Bostäder:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Naturligtvis innebär det att möjligheten till stöd för en lägre boendekostnad försvinner. Dock räknar vi alltid på två alternativ i våra investeringar. Ett med och ett utan stöd. Detta för att säkra upp att vi kan genomföra projekten även om vi inte, av något skäl, skulle erhålla stöd.

Har ni ansökningar om stöd inne som inte är beviljade ännu?

– I dagsläget har vi inga ansökningar som väntar på besked.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Nej.

Vad innebär att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Vi har en hög ambition att energieffektivisera i befintligt bestånd och i nyproduktionen har vi krav på viss energianvändning som vi har att uppfylla. Dessa ambitioner och förutsättningar jobbar vi efter även om anslagen försvinner.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå byggs?

– Nej.

 

Det innebär att vi kommer göra mindre stora energiprojekt

Per Ekelund, vd Victoria Park och Hembla

Per Ekelund, vd Victoria Park & Hembla:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Det påverkar inte våra planer.

Har ni skickat in ansökningar om stöd som riskerar att frysa inne?

– Ja.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Ja, det kan bli aktuellt, men inte klart i nuläget.

Vad innebär det för er att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Det innebär att vi kommer göra mindre stora energiprojekt.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå genomförs?

– Ja. Dock kommer vi ha en väldigt hög takt där vi ändock planerar att investera 400 miljoner kronor vilket motsvarar 10 000 kr per lägenhet och år. Det handlar om tilläggsisolering, fönsterbyten, injustering av befintliga energisystem, utbyten av värmeanläggningar, vattensparande investeringar med mera. Med stödet kunde takten varit ännu högre.

Få till följs att det blir något mindre solceller på taken i nyproduktionen utan stöd

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden Umeå.

Jerker Eriksson, vd AB Bostaden Umeå:

Vad innebär avvecklat investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder för er?

– Vi ser idag ökade kostnader för råvaror i vår nyproduktion som driver priserna uppåt. Det föranleder att vi kommer att titta närmare på möjligheten att avropa Kombohusen i framtiden, ramupphandlade nyckelfärdiga flerbostadshus till fast pris med syfte att pressa byggpriserna. Kombohusen är punkthus eller lamellhus från tre leverantörer som upphandlats via Sveriges Allmännytta.

Har ni skickat in ansökningar om stöd som riskerar att frysa inne?

– Vi har två ansökningar godkända av länsstyrelsen som vi gör bedömningen att vi inte kommer att få några medel utbetalda ifrån. Prioriteringen är för storstäderna och medlen som är avsatta idag kommer att gå dit.

Riskerar ni att behöva lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Nej.

Vad innebär det för er att anslagen för energieffektivisering avskaffas?

– Vi kommer att fortsätta att genomföra de projekt som är planerade. De är fortfarande lönsamma över tid och ger ett mindre klimatavtryck från vår verksamhet.

Kan de slopade byggsubventionerna göra att ambitionerna inom hållbarhet, klimat och energieffektivisering måste sänkas i projekt som ändå genomförs?

– För att erhålla energistödet i nyproduktion kombinerat med investeringsbidraget har föranlett att solceller på taken varit nödvändigt. Det kan få till följs att det blir något mindre solceller på taken i nyproduktionen utan stöd och bidrag.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan