Cementa underkänner domstolens kompetens

Miljörätt Cementa är på krigsstigen efter underkänd täktansökan i högsta instans.
Hållbarhetschefen Karin Comstedt Webb ifrågasätter nu rättens kompetens.

Cementa underkänner domstolens kompetens
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och Heidelbergcement norra Europa. Foto: Cementa

Mark- och miljööverdomstolen underkände den miljökonsekvensbeskrivning som Cementa presenterade i sin ansökan om utökat tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Den hade så ”väsentliga brister” att den inte ens går att pröva, anser domstolen.

Fakta

Häng med – alla turer kring Cementakrisen

2011

1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

2015

Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

2017

December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

2018

Cementa gör kompletteringar av ansökan.

2019

September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2020

Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen. Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

2021

6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd. 10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd. 25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande. 30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021. 16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet. 21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen. 21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig. 16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet. 31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut. 8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning. 18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

Cementa går till motattack

” Vi menar att skälet till avvisningen antingen var att Mark- och miljööverdomstolen till skillnad från mark- och miljödomstolen inte förstod underlaget eftersom de saknade hydrogeologisk kompetens, eller att just de domarna satte beviskraven så högt att inte ens Cementas extremt gedigna underlag var tillräckligt, svarar Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och HeidelbergCement norra Europa, i ett mejl till tidningen.

Så påverkar hårdare miljökrav

Flera experter har pekat på att hårdare miljökrav inom vattenområdet kan påverka Cementas möjlighet att få förnyat och utökat tillstånd.

”Cementas ansökta verksamhet eller själva ansökan möter inte hinder i vattenlagstiftningen”, är Karin Comstedt Webb kommentar till det.

”Ett förnyat långsiktigt täkttillstånd i Slite kommer att bidra till att förbättra vattenförsörjningen på norra Gotland.”

Hållbarhetschef Karin Comstedt Webb, Cementa

Cementas kalkbrytning i Slite påverkar ett område med stora naturvärden och känsliga Tingstäde träsk.

Sjön förser bland annat Visby med dricksvatten.

Cementa vill bygga allmänt vattenverk

Länsstyrelsen pekar på att Cementas verksamhet har effekt på grundvatten och tillrinning. Att bolaget pumpar ut vatten i havet är ett problem, anser länsstyrelsen.

Hur ser Cementa på oron för att dricksvattnet på Gotland hotas långsiktigt?

”Ett förnyat långsiktigt täkttillstånd i Slite kommer att bidra till att förbättra vattenförsörjningen på norra Gotland. Med det ges nämligen Cementa förutsättningar att arbeta vidare med det vattenverk för dricksvatten som redan påbörjats. Här kan vatten tas om hand, renas, magasineras och istället bli ett stort tillskott under torrare perioder”, framhåller Karin Comstedt Webb.

Här kan du läsa domstolens skäl till att avvisa ansökan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan