Regeringen räddar Cementa

Miljörätt Regeringen ger Cementa undantag för att fortsätta kalkbrytningen på Gotland. "Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp", säger näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Regeringen räddar Cementa
Cementas produktionsanläggning i Slite. Pressbild: Cementa

Regeringen höll på tisdagen en presskonferens om att Cementa ska ges ett tidsbegränsat tillstånd att fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland. Propositionen till undantagslagen lämnas alltså till riksdagen trots lagrådets sågning av förslaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Häng med – alla turer kring Cementakrisen

  2011

  1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

  2015

  Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

  2017

  December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

  2018

  Cementa gör kompletteringar av ansökan.

  2019

  September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

  2020

  Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen.Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

  2021

  6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd.10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd.25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet.21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen.21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig.16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet.31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut.8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning.18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

  ”En mycket allvarlig situation”

  Regeringen vill genom undantagslagen motverka vida konsekvenser i samhället.

  – Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp i höst för Cementas kalkstensbrott i Slite. Det bedöms då leda till brist på cement inom kort, vilket kan få omfattande samhällskonsekvenser, säger Ibrahim Baylan (S).

  Cementa saknar tillstånd för kalkbrytning efter sista oktober i år. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan om förnyat och utökat täkttillstånd tidigare i år. Domstolen underkände då helt den ansökan och miljökonsekvensbeskrivning som Cementa förberett under tio år.

  Lagrådet: Bryter mot grundlagen

  Lagrådets jurister markerade tydligt mot det förslag till proposition som myndigheten fick att granska. Regeringens proposition bröt mot grundlagen och det är fel att gynna ett enskilt företag, ansåg lagrådet.

  Regeringen kan dessutom skada tilltron till rättsystemet genom att sätta sig över Mark- och miljööverdomstolen.

  Inget löfte om tidslängd för undantaget

  Regeringen uppgav tidigare att Cementa ska få åtta extra månader för att kunna bryta den mängd sten som ryms inom nuvarande tillstånd. Cementa har däremot upprepat att det krävs ett tillfälligt tillstånd på minst tre år för att reda ut problemen och hinna förbereda ett långsiktigt tillstånd.

  Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP), nya besked var att tillståndets längd avgörs efter behandling av den akuta ansökan om undantag.

  Cementa: Akuttillstånd får inte bli snävt tidsmässigt

  Cementa uppger i ett pressmeddelande att en ansökan inom kort skickas till regeringen.

  – Om riksdagen väljer att rösta igenom den föreslagna lagändringen så ges nu bättre förutsättningar att skapa en brygga tills att ett längre tillstånd är på plats, och därmed minska risken för cementbrist i närtid. Det bygger dock på att det begränsade tillståndet i sin tur inte blir tidsmässigt för snävt, utan kan sträcka sig över de närmaste åren, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

  Läs Regeringens pressmeddelande här.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan