Så kan arkitekter bidra till omställningen

ARKITEKTUR En handlingsplan som är uppdelad i sju punkter med så lite fluff så möjligt. Så beskriver Sveriges Arkitekters förbundsordförande deras nya handlingsplan som ska hjälpa arkitekter att bidra till ett ekologiskt och hållbart samhällsbyggande.

Så kan arkitekter bidra till omställningen
Tobias Person Foto: Patrick Miller

Tobias Olson är förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter. De presenterade i dagarna en handlingsplan för hur arkitekter kan bidra i omställningen till ett ekologiskt och hållbart samhällsbyggande.

Vad innebär det att ni har tagit fram den här handlingsplanen?

– Det innebär att vi efter bästa förmåga har försökt peka ut vägen för att arkitekter ska kunna vara en del av vägen framåt. För att kunna gör det tillsatte vi ett hållbarhetsråd med kunniga medlemmar från olika sektorer, med erfarenhet från allt från översiktlig samhällsplanering till möbeldesign. Planen är uppdelad i sju olika punkter med så lite fluff som möjligt och den kommer att uppdateras kontinuerligt.

Hur hoppas ni att den ska användas?

– Vi ser det här som en superstor omställning men också en fantastisk chans för arkitekter att flytta fram sina positioner. Vi ville också rikta mycket av arbetet inåt, istället för att bara skriva listor på vad alla andra ska göra, säger Tobias Olson.

Han tillägger att åtgärderna i handlingsplanen dock inte kan göras av enbart arkitekter, som ofta är beroende av hur mycket deras beställare är villiga att gå med på.

I hur stor omfattning görs åtgärderna idag bland era medlemmar?

– Jag skulle nog säga i ganska stor utsträckning. Vi uppfattar att många är inne och arbetar med exempelvis livscykelanalyser och återanvändning. Det som eventuellt hindrar är om kraven inte ställs från beslutsfattare och beställare, och för lite satsningar på forskning, utveckling och innovation.

Hur skiljer sig er plan från andra handlingsplaner?

– Den skiljer sig genom att arkitekter arbetar i så många olika delar, allt från samhällsplanering till inredning så som kår kan vi göra stor nytta och jobba hela vägen med frågorna. Sen är vi nog ganska ensamma i byggbranschen om att ifrågasätta själva byggnationen, ifall det alltid är nödvändigt att bygga nytt eller om det istället går att arbeta med det befintliga.

– Det kan vi göra eftersom affären ser annorlunda för oss än till exempel byggmaterialleverantörer. Men det är inte självklart vad den cirkulära affären ligger för oss heller. Jag är övertygad om att det kommer påverka vår omsättning negativt också, men att det är ett nödvändigt arbete att göra.

Läs mer här

FAKTA

Handlingsplanen i korthet

Sju punkter med några utvalda exempel från Sveriges Arkitekters handlingsplan för hur arkitekter kan bidra till omställningen:
  1. Arkitekter designar utsläppssnålt Exempel: Använder livscykelanalys (LCA) i sin designprocess samt föreslår och/eller föreskriver resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
  2. Arkitekter designar cirkulärt Exempel: Uppgraderar i första hand befintliga byggnader och förlänger deras livslängd, som ett mer koldioxideffektivt alternativ till rivning och nybyggnation samt erbjuder mer klimatsmart och cirkulär design än vad som efterfrågas.
  3. Arkitekter designar ekologiskt hållbara och resilienta samhällen, platser, landskap och byggnader som kan stå emot klimatkatastrofer. Exempel: Designar robusta självförsörjande byggnader, landskap och samhällen samt klimatberäknar redan i planeringsskedet ny exploatering och gör jämförelser med att bibehålla och uppgradera hela eller delar av befintliga livsmiljöer.
  4. Arkitekter designar ekosystemtjänster och grönytor Exempel: Utvecklar parker, grönområden och tätortsnära natur, säkerställer ekosystemtjänster i den byggda miljön samt erbjuder lösningar med ekosystemtjänster och grönytor i stället för slentrianmässigt hårdgjorda ytor.
  5. Arkitekter hittar nya lösningar för klimatsmart och ekologiskt hållbar arkitektur genom forskning och innovation Exempel: Satsar mer på forskning och innovation och ansluter sig till bland annat Arkus samt delar med sig av kunskap och forskning på öppen källkodsbasis.
  6. Arkitekter designar klimatssmart och ekologiskt hållbar arkitektur som premieras och förverkligas. Exempel: Nyttjar upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i värdekedjan.
  7. Arkitekter mäter och begränsar den egna verksamhetens klimat- och miljöpåverkan Exempel: Sätter upp egna klimatmål och implementerar dem i hela verksamheten samt hållbarhetsrapporterar för att redovisa och sätta mål på sin verksamhets klimatpåverkan.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan