HSB inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktionen

Klimatmål HSB har infört ett maxtak för klimatpåverkan i alla nyproduktionsprojekt.
Maria Qvillberg, hållbarhetsansvarig på HSB Bostad och HSB Projektpartner, berättar mera om de hållbarhetsmål de satt upp.

HSB inför maxtak för klimatpåverkan i nyproduktionen
HSB brf Pelarsalen i Växjö, som är byggt i trä. Foto: Alexander Hall.
Maria Qvillberg
Maria Qvillberg. Maria Qvillberg

– Det är bråttom att bromsa klimatförändringarna och inom HSB har vi bestämt oss för att ta vårt ansvar, säger Maria Qvillberg, hållbarhetsansvarig på HSB Bostad och HSB Projektpartner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  HSB har satt vetenskapligt baserade mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030 och bli klimatneutrala i hela värdekedja senast 2040.

  Vill jobba med klimatpåverkan i alla projekt

  – Nyproduktionen är en viktig del och maxtaket är ett bra verktyg för att säkerställa att vi jobbar med att minska klimatpåverkan i varje enskilt nyproduktionsprojekt. Vi tror att vi har större möjligheter att hitta bra lösningar om vi jobbar brett med frågan och inte bara i pilotprojekt. Att gå före och sätta ett maxtak på projektnivå, trots att det ännu inte är ett lagkrav, är en av flera åtgärder i arbetet för att nå våra mål och delmål om minskad klimatpåverkan.

  Max 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter

  För att nå uppsatta mål införs bland annat interna klimatkrav i alla kommande nyproduktionsprojekt med ett maxtak på 300 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter.

  Maxtaket har samma systemgräns som nya lagkravet om klimatdeklarationer, men medan lagen endast kräver redovisning går HSB före och kräver verklig minskad klimatpåverkan i alla projekt.

  Gränsen på 300 kg CO2-ekvivalenter/kvm ska säkerställa att alla projekt gör åtgärder för minskad klimatpåverkan, då branschsnittet idag ligger högre.

  HSB utökar de interna kraven för klimatberäkningar

  – Vi bedömer att ett typiskt projekt hos oss idag ligger på 310 – 320 kg CO2-ekvivalenter per kvadratmeter. Siffrorna motsvarar omfattningen för vårt maxtak, vilket är samma omfattning som lagkravet om klimatdeklaration. När vi bygger i trä ligger vi betydligt lägre, säger Maria Qvillberg.

  Hon berättar också att i samband med att HSB inför maxtaket har de också utökat sina interna krav och anvisningar för klimatberäkningar. Tidigare har de främst räknat på stomme och grund och endast delar av byggprocessen.

  – Därför lutar vi oss ännu till stor del på schabloner för vad som är branschtypiska värden för olika typer av byggnadskonstruktioner.

  Vi ser egentligen inte att det ska behöva vara en jättestor utmaning att nå maxtaket om vi bara får med det från början i projekten och bevakar frågan hela vägen.

  Satt upp flera delmål

  Målet som HSB satt upp är att minska klimatpåverkan med minst 25 procent till år 2025 och halvera den till 2030.

  – Maxtaket, som är ett baskrav på projektnivå, ska hjälpa oss att ta oss till de målen. I ett antal projekt kommer vi sikta högre än så. För att alla kommande projekt ska klara maxtaket krävs framförallt att man arbetar aktivt med att hitta klimatförbättrande åtgärder i varje projekt och att man har med det från tidiga skeden och genom hela projektet.

  ”Den mest lågt hängande frukten”

  Åtgärder för att minska utsläppen är till exempel att optimera konstruktionen för att hushålla med resurser och att använda klimatförbättrad betong eller förnybara material.

  – Klimatförbättrad betong där del av cementen byts ut mot restprodukter så som slagg och flygaska är idag kanske den mest lågt hängande frukten.

  Vilka ser ni som de största utmaningarna för att klara maxtaket?

  – Vi ser egentligen inte att det ska behöva vara en jättestor utmaning att nå maxtaket om vi bara får med det från början i projekten och bevakar frågan hela vägen. Ibland behöver vi anpassa våra processer och säkerställa att det finns utrymme att göra det.

  Maxtaket är ju bara början, menar hon.

  – Utmaningarna generellt med att minska klimatpåverkan från byggprocessen är att många, både hos oss och i branschen, ska lära sig ett nytt område och att jobba med lösningar och material som man inte arbetat med tidigare och som många gånger inte är lika beprövade. För att komma ännu längre mot klimatneutralitet finns förstås även tekniska utmaningar och att många projektmål ska kunna mötas, säger Maria Qvillberg.

  Det första klimatneutrala bostadshuset

  Vid sidan om att höja takten i hela projektportföljen satsar HSB ytterligare inom Lokal Färdplan Malmö (LFM30) där målsättningen är ännu tuffare och omställningsarbetet måste gå ännu snabbare.

  All nyproduktion för HSB Malmö ska vara klimatneutral redan år 2030 och man utvecklar just nu HSBs första klimatneutrala flerbostadshus.

  13 målsättningar

  En klimatneutral nyproduktion är en av 13 målsättningar i den strategiska hållbarhetsplan som HSBs två nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner och HSB Bostad har antagit.

  Genom den skärper HSB målen inom samtliga hållbarhetområden. (Se faktarutan)

  Fakta

  Hållbarhetsmål för nyproduktion

  HSB:s strategiska hållbarhetsplan för nyproduktion har fyra fokusområden: hållbara tjänster och produkter, resurseffektivitet och miljöhänsyn, klimat samt viktig samhällsaktör.Inom dessa områden finns 13 specifika mål:

  1. HSB Hållbarhetsindex.

  Nivån höjs fortlöpande för att år 2045 motsvara en hög hållbarhetsprestanda utan negativ påverkan på miljö, samhälle och människa samt att bidra positivt.

  2. Miljöcertifiering.

  100 procent av inflyttade bostäder är preliminärt certifierade enligt Miljöbyggnad samt samtliga preliminärt certifierade byggnader ska klara verifieringen.

  3. Ansvar i leverantörsledet.

  Samtliga stora leverantörer inom entreprenad och byggmaterial ska ha hållbarhetsbedömts före upphandling enligt ökande krav på spårbarhet och säkerställande av mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, affärsetik och miljöhänsyn i samtliga leverantörsled.

  4. Grön finansiering.

  Samtliga färdigställda projekt ska uppnå krav för grön, hållbar slutfinansiering

  5. Byggavfall.

  Byggavfallet ska vara nära noll och HSB ska följa en cirkulär byggprocess där allt spill går till återanvändning eller återvinning. Alla material som byggs in kan separeras för samma syfte när byggnaden rivs eller renoveras.

  6. Energieffektiva bostäder.

  Resurseffektiv energianvändning och netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.

  7. Bevarande av biologisk mångfald.

  Riskanalys av naturvärden och klimatanpassning samt nödvändiga åtgärder för skyddande av naturvärden och bostäder ska göras i samtliga projekt.

  8. Klimatneutral nyproduktion.

  Netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2040.

  9. Lokal förnybar energi.

  Säkerställande av förnybar energi till alla nya bostäder. Netto noll klimatpåverkan från nya byggnaders energianvändning på årsbasis.

  10. Säkra byggarbetsplatser.

  Trygga arbetsplatser med 0 allvarliga arbetsplatsolyckor.

  11. Bidra till ett socialt hållbart samhälle.

  90 procent av alla projekt ska ha ett tydligt förstärkt värde av social hållbarhet.

  12. Affärsetik.

  Alla medarbetare och styrelserepresentanter ska följa HSBs uppförandekod och ha genomfört en utbildning inom antikorruption de senaste åren.

  13. Mångfald och jämställdhet.

  En jämställd och diversifierad organisation på alla nivåer och delar av organisationen.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan