Cementa: Frågan om inhibition är löst

Rättstvisten Cementa andas tillfälligt ut. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att avslå den begäran om inhibition av bolagets tillfälliga brytningstillstånd.

Cementa: Frågan om inhibition är löst
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och Heidelbergcement norra Europa. Foto: Cementa

Hittills har Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen på Gotland och föreningen Urbergsgruppen överklagat regeringens beslut att ge Cementa ett undantag för att fram till årsskiftet fortsätta bryta kalk i Slite trots att täktens tillstånd har gått ut. Urbergsgruppen hade även lämnat in en begäran om att Högsta förvaltningsdomstolen skulle överväga att stoppa kalkbrytningen omedelbart.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Häng med – alla turer kring Cementakrisen

2011

1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

2015

Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

2017

December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

2018

Cementa gör kompletteringar av ansökan.

2019

September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2020

Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen. Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

2021

6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd. 10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd. 25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande. 30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021. 16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet. 21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen. 21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig. 16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet. 31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut. 8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning. 18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

Begäran om inhibitation avisas

Högsta Förvaltningsdomstolen valde dock att avvisa det yrkandet, vilket gör att regeringens beslut fortsatt gäller, enligt beskedet i dag.

För Cementa innebär beskedet en tillfällig respit.

– Att frågan om inhibition nu är löst ger oss på kort sikt förutsättningar att upprätthålla driften och därmed trygga den svenska cementförsörjningen i närtid, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef och ansvarig för samhällskontakter i Cementa i ett uttalande.

Cementa förbereder nya ansökningar

Upprinnelsen till regeringens kritiserade Cementalag var en upplevd risk för cementbrist och därmed allvarliga samhällskonsekvenser om bolaget inte fick förnyat täkttillstånd. Detta efter att Mark- och miljööverdomstolen till och med underkänt cementjättens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och valt att inte ens pröva fallet.

Cementa svajar om CCS-anläggning

Karin Comstedt Webb uppger att Cementa nu lägger fullt fokus på att ta fram nya ansökningar om tillstånd för kalkbrytning på kort och lång sikt. Cementa hänvisar också till att den planerade CCS-anläggningen som bolaget utreder hänger på ett långsiktigt tillstånd.

– En långsiktig tryggad kalkstensbrytning på Gotland kommer vara helt avgörande om vi ska kunna fullfölja det aviserade klimatomställningsprojekt som hela det svenska samhällsbyggandet kommer att vara beroende av i sin klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb, som dessutom uppmanar myndigheter och politiker att skynda på de rättsliga prövningarna.

Tre dagar av överklagandetiden återstår

Nu återstår endast tre dagar av överklagandetiden, eller rättsprövning som det heter i juridiska termer i detta sammanhang. Miljöorganisationen Greenpeace, som tidigare sagt att man ska begära en prövning av regeringens undantag, ska ännu inte ha lämnat in en begäran.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att målet är komplicerat. Det är i nuläget inte möjligt att säga hur lång tid handläggningen kommer att ta, enligt domstolen.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens motivering till dagens beslut

Hämtar fler artiklar
Till startsidan